[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Xen i les màquines virtualsHola,

primer disculpar-me pel pseudo "crosposting" però no he tingut resposta a 
caliu, doncs ho pregunto aquí.

M'estic plantejant provar això del Xen en algunes màquines que administro. Em 
plantejo una qüestió que no tinc gaire clara. Entenc els conceptes (o ho 
crec) dels domini0 i el dominiU però alhora de posar-ho en marxa no sé que 
fer. M'explico:

a) topologia amb una màquina que fa de router + firewall connectada a internet 
(típica configuració Adsl/cable)

b) topologia amb una màquina dintre d'una xarxa privada que surt a internet 
mitjançant un router/firewall/modem (habitual configuració Adsl)

c) topologia amb una màquina amb ip pública però protegida darrera d'un 
firewall que talla tots els accessos des de fora del subrang d'ips (entorn 
coorporatiu, per exemple universitat)

em plantejava instal·lar a aquestes màquines el Xen. Aleshores el dubte que 
tinc és:

- posar com a domini0, la màquina de dintre de la subxarxa, protegida, etc i 
com una màquina virtual d'un dominiU el firewall/router i redireccionar el 
que cregui convenient,  o

- posar com a domini0 la màquina que està fora de ma subxarxa amb el 
firewall/router, etc i les de dominiX com a internes de la subxarxa


Què és el més convenient?

Gracies,

Leo 

--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: pgpIWVjvmC5uA.pgp
Description: PGP signature


Reply to: