[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Compilació codi CPots provar d'executar-lo amb el valgrind, és una eina excel·lent per detectar 
errors d'aquest estil.

Salut

A Divendres 05 Gener 2007 17:21, Marcos va escriure:
> Bona tarda,
>
> m'acabo de trobar amb un problema mentre programava un petit codi en C.
> Resulta que el codi no compila a la Debian Etch que tinc al portàtil i sí
> ho fa a la Gentoo que tinc al servidor de casa.
>
> El primer que he pensat és la versió de GCC, doncs a la Debian tenia
> gcc-4.1 i a la Gentoo gcc-3.4.6, així que he posat la 3.4 a la Debian.
> Però no ha valgut de res :-(
>
> El codi el podeu veure a [1] i aquí mateix us poso la sortida del gcc -v
> de cada un dels ordinadors:
>
> Debian:
> $ gcc-3.4 -v
> Reading specs from /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/3.4.6/specs
> Configured with: ../src/configure -v --enable-languages=c,c++,f77,pascal
> --prefix=/usr --libexecdir=/usr/lib
> --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/3.4 --enable-shared
> --with-system-zlib --enable-nls --without-included-gettext
> --program-suffix=-3.4 --enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu
> --enable-libstdcxx-debug --with-tune=i686 i486-linux-gnu
> Thread model: posix
> gcc version 3.4.6 (Debian 3.4.6-4)
>
>
> Gentoo:
> $ gcc -v
> Reading specs from /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/specs
> Configured with: /var/tmp/portage/gcc-3.4.6-r1/work/gcc-3.4.6/configure
> --prefix=/usr --bindir=/usr/i686-pc-linux-gnu/gcc-bin/3.4.6
> --includedir=/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/include
> --datadir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/3.4.6
> --mandir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/man
> --infodir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/info
> --with-gxx-include-dir=/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/include/g++-v3
> --host=i686-pc-linux-gnu --build=i686-pc-linux-gnu --disable-altivec
> --enable-nls --without-included-gettext --with-system-zlib
> --disable-checking --disable-werror --disable-libunwind-exceptions
> --disable-multilib --disable-libgcj --enable-languages=c,c++,f77
> --enable-shared --enable-threads=posix --enable-__cxa_atexit
> --enable-clocale=gnu
> Thread model: posix
> gcc version 3.4.6 (Gentoo 3.4.6-r1, ssp-3.4.5-1.0, pie-8.7.9)
>
> El fitxer que on dona l'error en execució (segmentation fault) és el
> cobfuscator.c, línia 78, la del fopen(...).
>
> Si a algú se li acudeix què puc fer per "arreglar" la meva Debian, li
> estaré molt agrait :-)
>
> Salut i gràcies,
> [1] https://svn.trinity.tenak.net/svnroot/cobfuscator/src/cobfuscator.c
> --
> Marcos
> Telf: 0044 (0) 7721065638
>       0034      619359330
> jid+msn: marcos@tenak.netReply to: