[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Compilació codi CBona tarda,

m'acabo de trobar amb un problema mentre programava un petit codi en C.
Resulta que el codi no compila a la Debian Etch que tinc al portàtil i sí
ho fa a la Gentoo que tinc al servidor de casa.

El primer que he pensat és la versió de GCC, doncs a la Debian tenia
gcc-4.1 i a la Gentoo gcc-3.4.6, així que he posat la 3.4 a la Debian.
Però no ha valgut de res :-(

El codi el podeu veure a [1] i aquí mateix us poso la sortida del gcc -v
de cada un dels ordinadors:

Debian:
$ gcc-3.4 -v
Reading specs from /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/3.4.6/specs
Configured with: ../src/configure -v --enable-languages=c,c++,f77,pascal
--prefix=/usr --libexecdir=/usr/lib
--with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/3.4 --enable-shared
--with-system-zlib --enable-nls --without-included-gettext
--program-suffix=-3.4 --enable-__cxa_atexit --enable-clocale=gnu
--enable-libstdcxx-debug --with-tune=i686 i486-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 3.4.6 (Debian 3.4.6-4)


Gentoo:
$ gcc -v
Reading specs from /usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/specs
Configured with: /var/tmp/portage/gcc-3.4.6-r1/work/gcc-3.4.6/configure
--prefix=/usr --bindir=/usr/i686-pc-linux-gnu/gcc-bin/3.4.6
--includedir=/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/include
--datadir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/3.4.6
--mandir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/man
--infodir=/usr/share/gcc-data/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/info
--with-gxx-include-dir=/usr/lib/gcc/i686-pc-linux-gnu/3.4.6/include/g++-v3
--host=i686-pc-linux-gnu --build=i686-pc-linux-gnu --disable-altivec
--enable-nls --without-included-gettext --with-system-zlib
--disable-checking --disable-werror --disable-libunwind-exceptions
--disable-multilib --disable-libgcj --enable-languages=c,c++,f77
--enable-shared --enable-threads=posix --enable-__cxa_atexit
--enable-clocale=gnu
Thread model: posix
gcc version 3.4.6 (Gentoo 3.4.6-r1, ssp-3.4.5-1.0, pie-8.7.9)

El fitxer que on dona l'error en execució (segmentation fault) és el
cobfuscator.c, línia 78, la del fopen(...).

Si a algú se li acudeix què puc fer per "arreglar" la meva Debian, li
estaré molt agrait :-)

Salut i gràcies,
[1] https://svn.trinity.tenak.net/svnroot/cobfuscator/src/cobfuscator.c
-- 
Marcos
Telf: 0044 (0) 7721065638
      0034      619359330
jid+msn: marcos@tenak.net
Reply to: