[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Configurar xarxa inalàmbrica amb WPA-PSK en DebianEn/na Ivan Radigales Creus ha escrit:
> Es pot utilitzar una xarxa inalàmbrica amb cifratge WPA-PSK TKIP en
> Debian Sarge?
> Moltes Gràcies per endavant!

El que et diu el Gerard és cert, però per desgràcia no funciona a totes
les targes, tan sols en les que tinguin suport donat pel wpa o les que
tinguin suport "softmac", amb les que necessites l'últim nucli. Puc dir
una de les que _no_ té ninguna de les dos coses, la meva (basada en el
xipset acx111).

-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: