[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Testing, k3b i hotplugBones.

A una màquina faig servir testing, i sembla que, si actualitzo (dist-upgrade), 
s'esborraran es k3b i es hotplug...

Estan a mitja actualització de paquets? O és que es k3b ja no serà a debian? 
8-?

Gràcies ;)
-- 
Joan Tur (aka Quini), Eivissa-Spain
  Jabber: quini2k@jabber.org
    Yahoo & AIM: quini2k
    www.ClubIbosim.org
 Linux: usuari registrat 190.783

Attachment: pgpZtXXqza6zJ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: