[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: En engegar. Alsa no troba el módul de la tarja de soHola veí!

On Mon, Aug 08, 2005 at 11:43:05AM +0200, Joan Alfonso wrote:
> Fins ahi tot be, però quan torne a engegar l'ordinador Alsa no troba la 
> targeta de so.

Això és perquè al fitxer /etc/modules estàs carregant el mòdul antic del
sistema de so "OSS": via82cxxx_audio. Elimina aquesta línia i tot
arreglat.

>  -------****** En /etc/modules:
> 
> de-cd

això hauria de ser ide-cd, supose.

> ide-disk
> ide-generic
> psmouse
> fat
> vfat
> emu10k1
> emu10k1
> via82cxxx_audio
> snd-via82xx
> snd-pcm-oss
> snd-mixer-oss
> snd_seq_device

Crec que bona part d'esta llista no necessites possar-la ací, de tota
manera. S'hauria de carregar tot automàticament si instal·les hotplug i
alsa-base.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/Reply to: