[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: eth1 o eth0On dc, 2004-12-01 at 09:21, Ferriol wrote:
> Veig que ningú veu com solucionar-ho... Sabeu on hauria de reportar el 
> problema... és que no se ni a qui li he de dir... i explicar-ho en 
> anglès, serà la bomba !

ospes, és realment estrany, em pots dir eel q  et diu si fas:

ethtool eth0
ethtool -i eth0

si no el tens, apt-get install ethtool.


Sort!


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: