[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

No puc compilar les llibreries de live.com Streaming MediaSalutacions a tots, és la primera vegada que escric a la llista.

El meu problema és que estic intentant compilar les llibreries de live.com Streaming Media (http://www.live.com/liveMedia), però no trob la manera de fer-ho.

Descomprimesc el paquet i execut "./genMakefiles linux" sense problemes, però quan execut "make" me dóna el següents errors:

root@pentium2:/usr/local/lib/live# make
cd liveMedia ; make
make[1]: Entering directory `/usr/local/lib/live/liveMedia'

c++ -c -Iinclude -I../UsageEnvironment/include -I../groupsock/include -I. -O -DS OCKLEN_T=socklen_t -Wall -DBSD=1 -Wno-deprecated Media.cpp

make[1]: c++: Command not found
make[1]: *** [Media.o] Error 127
make[1]: Leaving directory `/usr/local/lib/live/liveMedia'
make: *** [liveMedia/libliveMedia.a] Error 2

He cercat per la xarxa, però no he trobat que pot ser.
Per ventura és que no tenc el compilador adequat o que me falta qualque llibreria ...

Gràcies pel vostre interès. Salutacions.
J. Torrelles

Reply to: