[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

OT) Spam.. again (II)Hola de nou

Pel que veig, al servidor ja hi ha un Spamassassin, en vista de les capçaleres del meu propi mail anterior:

X-Rc-Virus: 2004-10-30_01
X-Rc-Spam: 2004-08-29_01
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 2.63-lists.debian.org_2004_10_25_02
    (2004-01-11) on newmurphy.debian.org
X-Spam-Status: No, hits=-2.3 required=4.0 tests=AWL,BAYES_99,IMPRONONCABLE_1,
    LDOSUBSCRIBER,MURPHY_WRONG_WORD1,MURPHY_WRONG_WORD2,
    UNWANTED_LANGUAGE_BODY autolearn=no
    version=2.63-lists.debian.org_2004_10_25_02
X-Spam-Level:

Ara el que queda pendent, és el que comentava.... *han* de sortir en pla les adreces als arxius de la web? :-( (http://lists.debian.org/debian-user-catalan/2004/11/threads.html)Andreu Bassols i Alcón
Webmestre d'Eines: http://www.eines.info
Weblog personal: http://annys.eines.info/raims
Usuari Linux #291715


Reply to: