[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb els cddaOn Wed, Aug 25, 2004 at 12:26:58AM +0200, Ernest Adrogué wrote:
> ernest:~$ ll /dev/cdrom 
> lrwxr-xr-x  1 root   root      3 2004-02-15 00:53 /dev/cdrom -> hdc
> ernest:~$ ll /dev/hdc  
> brw-rw----  1 root   disk   22,  0 2002-03-14 22:51 /dev/hdc
> O sigui, ja saps què toca: addgroup boig disk

Argh, no! El grup disk no és per això!
És molt més convenient fer chgrp audio /dev/hdc .

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: