[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: instal.lar català en debianPots mirar a http://debiancat.info/bin/view/Main/CatalaPerDefecte

Quim

En/na Francesc Guasch ha escrit:
Hola, acabo d'instal.lar un debian i em surt tot
en anglès. He estat mirant de configurar el gnome
en català, però em deu faltar algun package.

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: