[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzacions de seguretat per SargeOn dj, 2004-08-12 at 21:54, Jaime Gascón wrote:
> Hola a tothom!
> 
> Estic pensant en canviar la meva Fedora Core 2 per una Sarge,
> anteriorment ja havia usat la woody, i m' agradaria saber si les
> actualizacions de seguretat son per la versio testing, ara mateix
> Sarge, o nomes per la stable....

Normalment és només per la stable (i unstable normalment less agafa
ràpidament perquè allà els paquets es renoven sempre), però crec que ara
ja, de cares a convertir sarge a stable, estan a punt de començar, si no
ho han fet ja, les actualitzacions de seguretat per a Sarge....

Però no em facis massa cas que tampoc no estic molt molt al corrent...
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: