[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Postfix no fa cas de 'mail_spool_directory'.Hola,

doncs amb un 'grep spool /etc/postfix/main.cf' tinc:

queue_directory = /var/spool/postfix
# mailbox file is /var/spool/mail/user or /var/mail/user. Specify
# The mail_spool_directory parameter specifies the directory where
# mail_spool_directory = /var/mail
mail_spool_directory = /var/spool/mail


i, amb un 'postconf -d | grep spool', tinc:

mail_spool_directory = /var/mail
queue_directory = /var/spool/postfix


Aparentment Postfix fa cas de la resta de variables a 'main.cf'.

Estic amb Sarge.

Desitjat=Desconegut(u)/Instal·la(i)/Elimina(r)/Neteja(p)/Atura(h)
| Estat=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
|/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Estat,Err: majúsc.=dolent)
||/ Nom      Versió     Descripció
+++-==============-==============-============================================
ii postfix    2.1.3-1    A high-performance mail transport agent


I, ja posats, tinc altra equip amb Sarge que m'envia tots els
missatges dirigits a 'root' a 'nobody', tot i que a '/etc/aliases'
diu:

# /etc/aliases
mailer-daemon: postmaster
postmaster: root
nobody: root    <----- !?
hostmaster: root
usenet: root
news: root
webmaster: root
www: root
ftp: root
abuse: root
noc: root
security: root
test: mldonkey

L'última línia era per a comprovar que Postfix llegia '/etc/aliases'.

Apa.

-- 
     ________________________________________
     Cosme P. Cuevas - cosmepc telefonica net
         GnuPG KeyID: 0A4305FB
          Debian - GNU/Linux
     ----------------------------------------Reply to: