[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: partició var plenaOn Sat, Jun 19, 2004 at 03:47:21PM +0000, Ricard Pradell Buxó wrote:
> En un missatge anterior (accés adsl amb Debian) us informava que m'estava 
> actualitzant a sarge... bé, doncs l'actualització s'ha aturat mentre 
> intentava instalar KDE, perque tinc la partició /var plena. El problema és 
> que no sé què borrar sense organitzar un desastre, per tal de fer una mica 
> d'espai i que la instalació pugui continuar... Una ajudeta serà molt 
> benvinguda!

Quan tingues uns pocs kb's lliures, instal·la apt-localepurge per
esborrar els fitxers de traducció del suajiri, xinès i amics.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: