[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: USB memory stickAlbert Solana wrote:
> mount /dev/sda1 /mnt/storage

Val, amb això puc accedir-hi com a root. Perdó per la pregunta suposo que bàsica, però llavors què haig de fer per a donar-li permissos d'escriptura al meu usuari?

(i... Gnome o alguna aplicació associada no té una manera de fer-ho a cop de click sense anar a la consola, com amb els CD-Rom o els disquets?)

Gràcies.

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: