[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Catalanització del debian> > 2. Per a conectar a internet SEMPRE he d'anar al menú Knoppix
> > --> Configurar tarjeta de xarxa i després menú Knoppix -->
> > Configurar xarxa wireless. No desa la configuració, i he de tornar
> > a fer-ho cada vegada.
> 
> La configuració permanent està a /etc/network/interfaces. Per
> exemple:
> 
> auto lo
> iface lo inet loopback
> 
> # The first network card - this entry was created during the Debian
> # installation (network, broadcast and gateway are optional)
> auto eth0
> iface eth0 inet static
>     address 192.168.1.3
>     netmask 255.255.255.0
>     network 192.168.1.0
>     broadcast 192.168.1.255
>     gateway 192.168.1.1
> 
> L'únic que has de canviar és "eth0" (ethernet) pel nom del teu
> dispositiu de xarxa; i les adreces evidentment. Si ho vols fer
> per DHCP no sé com es fa.

has de posar:

auto lo
iface lo inet loopback

# The first network card - this entry was created during the Debian
# installation (network, broadcast and gateway are optional)
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

amora@freedonia $ man interfaces

;-)

albert...

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: