[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: missatges duplicatsOn Mon, May 03, 2004 at 11:34:14AM +0200, Jordi Valverde wrote:
>  Pel que sembla, que no es un error generalitzat, el meu missatge no ha
>  sigut duplicat. Sembla ser que sigui un problema de hotmail (son els
>  missatges que he vist duplicats).

Parlant de tot un poc, els teus missatges venen en format html i entre
cada línia escrita hi ha 10 en blanc. :)

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: