[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Kernel Panic (Knoppix 3.3 al disc dur)A mi em va passar fa uns dies amb el nucli 2.4.25 que vaig compilar jo
mateix, també em va passar amb una altra màquina. Com que això va passar a
la feina i no tinc temps per investigar-ho, ho vaig deixar correr.

I ja no m'ha tornat a passar més.

Si algú té la resposta d'aquest problema :-)

Salut!


-----Mensaje original-----
De: Marcos [mailto:marcos@tenak.net] 
Enviado el: miércoles, 28 de abril de 2004 0:14
Para: debian cat
Asunto: Kernel Panic (Knoppix 3.3 al disc dur)

Hola,

bé, doncs he instal.lat una Knoppix 3.3 al disc dur i m'ha aparegut
aquest kernel panic, a veure si algú te idea de que pot ser ...
(el copio del paper en el que vaig prendre nota, ja que no ha quedat
registre enlloc sota /var/log)

8<--------------------------------------------------------------------------
-----
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address
00000001
printing eip:
    c0128047
*pde=00000000

Oops: 0002

parport_pc lp parport md autofs4 af_packet ntfs msdos nls_iso8859-1
nls_cp437 agpart i810_audio ac97_codec soundcore 8139 too mii crc32
serial hid input usb-ohci usbcore apm rtc ect3 jbd

CPU: 0
EIP: 0010:[<c0128047>] Not tainted
EFLAGS: 00010046

eax: 00000046   ebx: 00000001   ecx: 00000001   edx: c028f00
esi: c087f64   edi: 0000f201   ebp: 0000001c   esp: c02c3f00
ds: 0018   es:0018   ss: 0018

process swapper (pid: 0, stackpackage=c02c3000)
stack: # la tira d numeros hex ...

call trace: # un altre mogollon ...
code: # idem ...

<0> Kernel panic: Aiee, killing interrupt handler!

In interrupt handler - not syncing

---------------------------------------------------------->8

doncs si algú te alguna remota idea de que pot ser aixo ... li
agrairia moltissim

Vinga, adeu!

Marcos


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: