[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel 2.6.5Les,
Crec que el que et passa es que no tens el paquet module-init-tools
instal·lat.
Espero que et sigui útil.

Apa,
Joan

On dc, 2004-04-14 at 18:17, Josep Lladonosa i Capell wrote:
> En/na Jaume Soler i Mir ha escrit:
> 
> > el següent error:
> > QM_MODULES: Funcion not implemented
> >
> El 2.6 no l'he tocat encara, però t'he cercat l'error al google, i 
> sembla ser que cal actualitzar
> les eines dels mòduls (lsmod, modprobe, etc).
> 
> Actualitza el paquet 'modutils'.
> 
> -- 
> Salutacions...Josep
> http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/
> --
> 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: