[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: gestor de correu linuxOn Mon, Mar 08, 2004 at 12:37:15PM +0100, jotm@metropoliglobal.com wrote:
> hola de nou,
> ja posats amb el servidor de correu, quin gestor em recomanarieu mper entorn 
> gnome? estic emprant evolution però li trobo molts defectes. entre ells no puc 
> enviar a segons quins comptes de correu ...

Què vols dir amb "no puc enviar a segons quins comptes de correu"? Què
et passa exactament?

També pots provar Balsa, com alternativa.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: