[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes traducció paquet BeepOn Wed, Feb 25, 2004 at 08:11:22AM +0100, Jordi Fernández Mora wrote:
> Fa poc vaig demanar fer la traducció del paquet beep, un cop vaig baixar el
> codi font vaig veure que no hi ha cap tipus d'estructura i18 o directoris per
> la traducció del paquet, només está el fitxer .c i els README, en aquest
> cas que puc fer ?

Hola Jordi, benvingut.

La traducció que tens que fer és de la plantilla de Debconf. La trobaràs
en el directori debian/po, si et baixes le paquet font sencer (apt-get
source beep).

(les coses de traducció van en la llista debian-l10n-catalan!)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: