[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Desactivar acces root per SSHEl fitxer que has de tocar es el /etc/ssh/sshd_config

amb lo de PermitRootLogin No

i llavors reiniciar el ssh

/etc/init.d/ssh restart

Ramon


On Sat, 2004-02-21 at 10:17 -0800, Maria Garcia Suarez wrote:
> Hola
> 
> Acabo d'installar ara mateix Debian i voldria fer
> quelcom tan senzill com es desactivar l'acces com a
> root mitjanant ssh.
> 
> Doncs porto quasibe una hora provant coses i cap
> funciona. He provar a escriure PermitRootLogin No a
> /etc/ssh/ssh_config, res. He provat a deixar ttyX a
> /etc/securetty i res tampoc...
> 
> Tot el que he trobat per internet apunta en aquestes
> dues adreces. Pero cap funciona (de fet
> PermitRootLogin ni existeix al manual de l'OpenSSH que
> uso).
> 
> Algu em sabria dir com tancar l'acces al root via SSH?
> 
> Gracies.
> 
> Maria
> 
> __________________________________
> Do you Yahoo!?
> Yahoo! Mail SpamGuard - Read only the mail you want.
> http://antispam.yahoo.com/tools
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: