[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Recuperar arxius en sistemes de fitxers FATHola llista,

algú coneix algun programa per recuperar arxius previament borrats del disc (tipus debugfs) per a FAT ?

Moltes gràcies!

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: