[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LINUX o FREEBSDOn Wed, Jan 21, 2004 at 06:19:41PM +0100, Xavier Noria wrote:
> Com a usuari de Unix et dona perspectiva, veus altres maneres de fer 
> les coses, t'adones que ls o make no son el mateix arreu, coneixeras el 
> sistema de ports... Jo t'animaria a provar FreeBSD, la qual cosa no vol 
> dir que al cap d'un temps no tornis a instal.lar una Debian :-).

De fet, pq no el millor dels dos mons? Debian GNU/KFreeBSD ja és
instal·lable i es pot jugar amb ell :)

http://www.debian.org/ports/freebsd/gnu-libc-based

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: