[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Llista per a professionals relacionats amb DebianDit i fet, qui estigui interessat ja s'hi pot subscriure:

http://debiancat.info/mailman/listinfo/pro

Quim

Attachment: pgp0lSLKeRZMd.pgp
Description: PGP signature


Reply to: