[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: PUNT OMEGAOn Tue, Oct 21, 2003 at 10:13:37PM +0200, Miquel Cubells i Gonzalvo wrote:
> ARA PARLARAN DEL LINUX A "EL 33"
> CAP A LES 22.15

Algú va veure el programa? Va estar bé? Al meu pis no es pot veure el
33. La TV3 ja es veu malament, així que...

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: