[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Compilador per defecteOn Thu, Jul 17, 2003 at 04:41:47PM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> el que em passa a mi és que no em compila el kernel amb el 3.3 i si amb el 
> 3.2.

GCC 3.3 va fer llevar suport d'algunes coses que ja estaven marcades com
"deprecated" a les anteriors versions 3.x. El kernel 2.4.20 i anteriors
encara utilitzaven aquestes coses. El 2.4.21 t'hauria de compilar.

> I estic una mica a quadros. També voldria saber si son binari 
> compatibles el 3.2 i el 3.3.

Crec que inclús l'ABI de C++ és compatible.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpQG7LNSIFEb.pgp
Description: PGP signature


Reply to: