[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pàgines de projectesHola!


On dt, 2003-06-17 at 19:49, Leopold Palomo Avellaneda wrote:

> Havia pensat penjar-ho allà, però tenia la imatge que hi havia hagut marrons 
> amb el programari lliure i gnu. Algú em pot posar al dia sobre aixó, i si és 
> convenient penjar projectes a sourceforge?
> 

No n'estic massa al cas però és alguna cosa així com que VA Systems (o
com es digui) va fer restructuració de SF i va fer algunes "cosetes":

1.- Va tancar el programari de SourceForge (que abans era lliure). Per
això Savannah funciona amb un programari més antic.

2.- Va fer "neteja" dels projectes més morts i també va canviar la
política, de manera que fa més difícil l'acceptació del projecte.


Si t'interessa, hi ha una alternativa europea també,
http://developer.berlios.de

A banda del savannah, és clar, que també acull projectes non-gnu.

Sort!
-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_puntbarra_com.asc
Empremta digital: 02AB 56FF 59F3 A1F1 34FE  4190 3158 C8C1 80E8 5CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: