[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Openoffice en catalaOn Tue, May 20, 2003 at 11:07:18AM +0200, Josep Monés i Teixidor wrote:
> Les últimes notícies que tinc això és un missatge del gener a la llista 
> debian-openoffice (quan hi havia la versió 1.0.2 encara). M'ho pots 
> confirmar?

Hmm. No se si noah ha fet algo. Va dir que faria algo :)

> Ho dic perquè aquest cap de setmana he estat jugant per fer el patch, 
> tot i que ara havia de recomençar perquè ha sortit la beta 1.1, però a 
> Softcatalà encara no tenen la traducció.

El millor que pots fer és oferir els teus progressos a la llista
d'openoffice. Segur que accepten qualsevol ajuda :)

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpLH9OjVqku3.pgp
Description: PGP signature


Reply to: