[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Openoffice en catalaOn Tue, May 20, 2003 at 09:05:57AM +0200, Pep Roca wrote:
> Utilitzo debian testing i veig que ja està disponible l'openoffice, però no 
> veig per enlloc els paquets openoffice.org-spellcheck-ca i 
> openoffice.org-l10n-ca. He buscat a Softcatalà, però tampoc sembla que allí 
> estiguin.  Algú sap si existeix i on estan? 

La gent de debian-openoffice estan treballant en això. Ja vaig parlar
amb un d'ells fa temps i em diguè que utilitzarien els pedaços de
Mandrake per crear els paquets.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpez8TgedUMB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: