[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Suport Debian/Linux per a moviments socials?On Thu, May 15, 2003 at 07:27:28PM +0200, Quim Gil wrote:
> Pregunta: sabeu de col·lectius debianers (o linuxers en general) que
> facin això o estiguessin interessats en fer coses així?

A València, un grup xicotet de gent hem estat intentant fer algo durant
aquest any, fent reciclatge d'ordinadors, instal·lant Debian en les
màquines que anem treient i ficant-les en locals del moviment. Bé, no se
pq parle en plural, ja que només hem fet 2 ordinadors per al Xaloc. Per
falta de temps no hem fet més ordinadors, encara que hi ha demanda, ni
un curset per a que la gent perga la por i s'anime a utilitzar els
ordinadors aquests, que estan tot el dia connectats a la xarxa, etc.

Altres col·lectius, com el kernel-panic que ja us han esemntat es poden
trobar a hacklabs.org.

Salutacions als kernelpaniceros ;)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpQz_TCytr1Y.pgp
Description: PGP signature


Reply to: