[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Boot-floppiesOn Wed, Apr 09, 2003 at 12:32:49PM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> hi ha una cosa que no entec. Al manual de debian hi ha 
> 
> http://www.debian.org/releases/stable/i386/ch-boot-floppy-techinfo.ca.html
> 
> i comenta que:
> 
> El paquet boot-floppies conté tot el codi font i documentació dels disquets 
> d'instal*lació. 
> 
> Però si busco el paquet no el trobo.

El paquet "boot-floppies" no és binari, és només de fonts.
La documentació està en el paquet install-doc.

Amb apt-get source boot-floppies hauries de poder baixar-te els fonts.

> L'únic que vull fer és copiar un disquet d'arranc d'una màquina, ja que aquest 
> comença a fallar, o fer un disquet d'arranc d'una màquina. Recordo que amb 
> mandrake/red-hat era molt sencill, quelcom com disk-boot, però no ho he 
> trobat.

Hmm. Pq no et baixes una imatge de qualsevol ftp?
debian/dists/woody/main/disks-i386/current/.../

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpTfnRqiApni.pgp
Description: PGP signature


Reply to: