[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb NISHola Leo,

On Fri, Mar 28, 2003 at 11:46:40AM +0100, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> acabo d'installar una woody i voldria connectar-la al nis que tenim. El que 
> passa és que malgrat he fet tot els passos, crec, i que els usuaris surtem en 
> el kdm, no em puc conectar, ja que no me'ls pot autentificar.
> 
> Quan ho vaig installar vaig posar que les contrasenyes fossin md5, no sé si 
> aixó pot suposar quelcom. Com ho puc canviar a posteriori.

Crec que només es llevar md5 de /etc/pam.d/passwd.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpTkkLlmUfAS.pgp
Description: PGP signature


Reply to: