[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: /usr/lib/locale --> 72 MB?!?!On Thu, Jan 16, 2003 at 06:14:09PM +0100, Antoni Bella Perez wrote:
>   Indubtablement si ho diu un developer es que no cal però jo havia entès que 
> el contingut dels directoris sota /usr/lib/locale era generat pel comandament 
> "locale-gen" pel que no crec que hi hagi cap problema en observar-hi la falta 
> d'una funcionalitat si aquest no esborra els locales que ja no fas servir. Ho 
> he explicat bé o he enredat més la troca?

Els desenvolupadors s'equivoquen, i massa :)

Havia llegit malament. Els ofnts són en /usr/share/i18n. Si en
/usr/lib/locale tens locales generats que no necessites, es poden
borrar, sí.

Sento el despiste.

Jordi, afegint entropia. :)

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpacM3BcMoHA.pgp
Description: PGP signature


Reply to: