[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Una de maildirHolap. Va una de maildir. He enviat fa estona el mateix missatge a la
llista de PoLinux (www.polinux.upv.es, però tenim el disc dir petat
:-P), de manera que demane disculpes (i un poc de paciència :) als que
el rebeu dues voltes.


Tinc en un PC mailboxes de tota la vida, funcionant bé amb Postfix i
solid-pop3d. Vos els recomane, per cert.
[solid-pop3d serveix per a IMAP]

El cas és que vull passar de format mailbox a maildir.

He fet el següent:

1) Editar /etc/login.defs:

QMAIL_DIR   .Maildir/
#MAIL_DIR    /var/mail
#MAIL_FILE   .mail

2) Editar /etc/pam.d/login:

#session  optional  pam_mail.so standard noenv
session  optional  pam_mail.so standard dir=~/.Maildir
#http://www.kernel.org/pub/linux/libs/pam/Linux-PAM-html/pam-6.html

3) Editar /etc/postfix/main.cf:

home_mailbox = .Maildir/


Com que la cosa no anava molt bé he reniniciat la màquina, però continue
tenint problemes:

pepe@espai1:~$ echo $MAIL
/var/mail/pepe


Me lo explique. Algú té experiència amb açò?


Pepe.

-- 
José Marcos Chalmés García - Public key ID: 0x6FDE933B
www.polinux.upv.es - www.debian.org - www.gnu.org - www.bsd.org - ...
I use free software | Utilitze programari lliure | Uso software libre
---------------------------------------------------------------------

Attachment: pgpNwf5LTkIQi.pgp
Description: PGP signature


Reply to: