[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mozilla-locale-ca_1.2.1-1_i386.changesHola!

Fa un minut he pujat els paquets oficials de mozilla-locale-ca 1.2.1 a
incoming. Josep, gràcies per lo de chatzilla, està arreglat en aquesta
versió.

Apareixerà aquesta nit en unstable. Els que useu el backport a woody de
mozilla podeu instal·lar aquest paquet, funcionarà be.

Jordi, que havia manat aquest mail a d-u-spanish... duh.
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp3tEbDbqJjc.pgp
Description: PGP signature


Reply to: