[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Qt-glOn Thu, Sep 12, 2002 at 12:03:50PM +0200, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> si, però pots dir-li qt-dir, qt includes i qt library path, però amb això és 
> com tenir una versió capada a debian, i la versió completa als altres.

No, no em referia a això. Si qt du un "qt-config", la versió proveida
per qt-gl tindrà els paths i el -lqt canviat a el que toca. Si no tenen
un qt-config o algo paregut, segurament tindran algo raro per a fer el
mateix.

Potser si preguntes al mantenidor de Qt et sabrà dir algo.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpTef85YYMCo.pgp
Description: PGP signature


Reply to: