[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: voldria instal·lar una debian i no sé per on començar...Hola Óscar,

(si estàs suscrit a la llista, dis-ho i no et faré Cc:)

On Thu, Jun 13, 2002 at 11:40:01PM +0200, Òscar Vergé wrote:
>  estic interessat en posar-me una debian (en aquests moments el tinc amb
>  una particio w2000 i una altra SuSE 7.2 pero m'agradaria acabar tenint una
>  sola "particio" Linux-Debian) pero tinc uns quants dubtes que
>  m'iteressaria solucionar abans de llanc,ar-m'hi:
>   
>  - es factible treballar unica i exclusivament amb la debian (o es una
>  visio massa radical)?

com ja t'han dit, depén del que vulgues fer. Si no tens tasques molt
específiques com disseny gràfic, etc, pots anar perfectament amb només
GNU/Linux. També depén de si ets novell o no. Si ja tens prou
experiència amb GNU/Linux, jo crec que será una bonica experiència. Una
de les millors passes del "linuxero" és quan decideix carregar-se la
partició maligna :)

Per a fer treballs normals, hi ha moltes coses per a Debian:

- Ofimàtica: Abiword/Gnumeric, KOffice, OpenOffice (no en Debian), quasi
 totes aquestes apps estan en català.
- Xarxa: navegadors de web per al pare i la mare (Mozilla, Galeon,
 Konqueror, dillo, links...
- Desenvolupament de software: varies versións de Gcc... :)


>  - quina versio n'he de baixar? (m'han recomenat la woody)

En aquest punt, amb el llançament imminent de woody (imminent des de fa
45 dies, açò només passa amb nosaltres ;) és una tonteria instal·lar
potato.

>  - es interessant fer la instal.lacio via internet?

Fa temps que no entren paquets nous en woody, excepte correccions de
bugs molt greus o de seguretat. Si tens les isos a ma, pots instal·lar
des de CD i després actualitzar 5 o 10 paquets a les versions
arreglades. Si no tens CD a ma, jo instal·laria amb disquets i la resta
per xarxa, si tens una bona connexió.
Per altra banda, només amb CD podràs instal·lar en català, a no ser que
modifiques a ma els disquets d'instal·lació.

>  - em podrieu recomenar un mirror des d'on baixar les iso's necess`aries?

En realitat dubte que les necessites, pero cdimage.debian.org.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://www.debian.org/

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpgIPbw8SAAQ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: