[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Documentacio amb lyxOn Tue, Jan 22, 2002 at 10:01:08AM +0100, Joan Valduvieco wrote:
> 1- Si li dic que escric en català la sortida en PDF, HTML... ni es
> genera es queixa d'un munt d'errors del jade. Si cambio l'idioma
> a anglés funciona perfectament. Els errors són els del adjunt. 

Hm, i el adjunt?
Probablement no et podré ajudar, no soc molt latexero jo.

Jordi

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp5proFATiOm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: