[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

paquets vells[ho sento, he perdut el mail original]

executar dpkg --forget-old-avail és una bona idea.

De la resta de preguntes no recorde cap, si vols reenviarles...

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgppRcbd5VCEo.pgp
Description: PGP signature


Reply to: