[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Traduccions GNU



Hola,

Mireu en
http://cat-linux.com/article.php?sid=329&mode=&order=0&thold=0

Algú coneix a gent que potser està disposada a ajudar?

Fa falta gent per traduir programes. De poc serveix que elsp rogrames
específics de Debian estiguen localitzats si la resta del sistema està
en anglès/castellà.

Si algú està interessat, podeu informar-vos dels detalls en
ca@dodds.net, que és la llista del equip GNU de traduccions.

Gent de Debian: no em foteu i quedeu-vos on esteu, eh? Que ací tb hi ha
coses que fer :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpyiFnfdcbVt.pgp
Description: PGP signature


Reply to: