[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Petició de debian-l10n-catalan al listmasterJordi Mallach dijo:

> On Tue, Aug 07, 2001 at 10:37:08PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
> >  Estic content de tornar-te a llegir, espero que les vacances hagin probat 
> > bé. Per aquí tot ha sigut bastant calmat però va força bé, jo personalment he 
> > tingut molts problemes amb l'enviament de fitxers adjunts amb el correu pel 
> > que no se si en Miquel Vidal haurà rebut totes les meves aportacions així que 
> > m'espero haveure si les entres al cvs i si no provo altre vegada i te'ls 
> > passo -crec que tota la carpeta /releases està traduida-.
> 
> Ah, be. Miquel, pots enviar-me tot el que tens?
> 

sí, ara ho faig.

antoni, son aquests quatre, oi?:    woody_index.wml
                    potato_index.wml
                    slink_index.wml
	                  hamm_index.wml
		

m.

-- 
Miquel Vidal      | http://mi.barrapunto.com/yonderboy
miquel@sindominio.net  | http://www.laespiral.org
CSOA el Laboratorio   | Using Debian GNU/Linux 
http://sindominio.net  | GnuPG public information: pub 1024D/F724244F
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244F

Attachment: pgpjgyTzcpmHB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: