[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Petició de debian-l10n-catalan al listmasterOn Tue, Aug 07, 2001 at 10:37:08PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
>  Estic content de tornar-te a llegir, espero que les vacances hagin probat 
> bé. Per aquí tot ha sigut bastant calmat però va força bé, jo personalment he 
> tingut molts problemes amb l'enviament de fitxers adjunts amb el correu pel 
> que no se si en Miquel Vidal haurà rebut totes les meves aportacions així que 
> m'espero haveure si les entres al cvs i si no provo altre vegada i te'ls 
> passo -crec que tota la carpeta /releases està traduida-.

Ah, be. Miquel, pots enviar-me tot el que tens?

Jordi

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpqgyXHgxFpA.pgp
Description: PGP signature


Reply to: