[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubte tonto :-SIngrid C. Peiró va dir:

> Si us plau, que ningú se "n'enfoti" però, a què fa referència el terme "&Debian"?.
> Jo he suposat que es refereix a la gent de Debian, tots aquells que hi colaborem d'alguna forma, m'equivoco?
> Tanmateix quin terme puc utilitzar en el seu lloc?
> 

Perquè vols utilitzar res en el seu lloc? Crec que no t'he entès...

-- 
Miquel Vidal      | http://mi.barrapunto.com/yonderboy
miquel@sindominio.net  | http://www.laespiral.org
CSOA el Laboratorio   | Using Debian GNU/Linux 
http://sindominio.net  | GnuPG public information: pub 1024D/F724244F
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244F

Attachment: pgpqQFcNNkRWm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: