[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: emacs21 & cp1251 localeðÒÉ×ÅÔ, Artem!

Artem Chuprina wrote:

> îÅ ÐÕÔÁÊ ÌÏËÁÌØ ÔÅÒÍÉÎÁÌÁ É ÌÏËÁÌØ ÛÅÌÌÁ, ËÏÔÏÒÙÊ × ÎÅÍ ÚÁÐÕÝÅÎ.  ôÏÔ,
> ÚÁÒÁÚÁ ÐÒÏÄ×ÉÎÕÔÁÑ, ×ÉÄÉÍÏ, ÞÉÔÁÅÔ /etc/environment.

üÔÏ ×ÒÑÄ ÌÉ. ÷ woody /etc/environment, ÎÁÓËÏÌØËÏ Ñ ÐÏÎÑÌÁ, 
ÞÉÔÁÅÔ ÔÏÌØËÏ PAM (pam_env), ÐÒÉÞÅÍ ÎÉËÁËÏÇÏ ~/.environment
ÎÅ ÐÒÅÄÕÓÍÏÔÒÅÎÏ. þÔÏ-ÔÏ ÔÕÔ ÎÅÄÏÄÕÍÁÎÏ imho. éÌÉ × unstable
ÎÅ ÔÁË?


-- 
OlyaReply to: