[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: console-toolsPeter Novodvorsky writes:

> åÓÌÉ ×Ù  ÈÏÉÔÉÔÅ × ÔÏÍ ÞÉÓÌÅ ×ÚÑÔØ ÐÁËÅÔ ÎÁ Debian maintainerÓÔ×Ï, Ñ ÇÏÔÏ×
> ÏËÁÚÁÔØ × ×ÓÔÕÐÌÅÎÉÉ × Debian ×ÓÑÞÅÓËÕÀ ÐÏÄÄÅÒÖËÕ (É ÐÒÏÓÐÏÎÓÉÒÏ×ÁÔØ
> ×ÁÓ ÄÏ ÜÔÏÇÏ).

ñ ÍÏÇ ÂÙ ÐÏÐÒÏÂÏ×ÁÔØ. îÏ ÐÒÉ ÕÓÌÏ×ÉÉ, ÞÔÏ ËÔÏ-ÎÉÂÕÄØ ÉÚ ÏÐÙÔÎÙÈ ÄÅ×ÅÌÏÐÅÒÏ×
(ÎÁÍÅË :) ÂÕÄÅÔ ÐÅÒ×ÏÅ ×ÒÅÍÑ ÏËÁÚÙ×ÁÔØ ×ÓÐÏÍÏÖÅÎÉÅ..

--
Regards, Wartan.Reply to: