[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

citadel update in squeezeHi,

is it ok to update citadel via t-p-u to get two translation updates into
squeeze? Debdiff attached.

Michael
-- 
Michael Meskes
Michael at Fam-Meskes dot De, Michael at Meskes dot (De|Com|Net|Org)
Michael at BorussiaFan dot De, Meskes at (Debian|Postgresql) dot Org
Jabber: michael.meskes at googlemail dot com
VfL Borussia! Força Barça! Go SF 49ers! Use Debian GNU/Linux, PostgreSQL
diff -u citadel-7.83/debian/changelog citadel-7.83/debian/changelog
--- citadel-7.83/debian/changelog
+++ citadel-7.83/debian/changelog
@@ -1,3 +1,10 @@
+citadel (7.83-2lenny1) testing-proposed-updates; urgency=low
+
+  * Updated Czech debconf translation (Closes: #599845)
+  * Updated Vietnamese debconf translation (Closes: #601928)
+
+ -- Michael Meskes <meskes@debian.org>  Sun, 14 Nov 2010 14:54:16 +0100
+
 citadel (7.83-2) unstable; urgency=low
 
   * Updated Arabic debconf translation (Closes: #596184)
diff -u citadel-7.83/debian/po/cs.po citadel-7.83/debian/po/cs.po
--- citadel-7.83/debian/po/cs.po
+++ citadel-7.83/debian/po/cs.po
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Czech translation of citadel debconf messages.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the citadel package.
-# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2008, 2009
+# Miroslav Kure <kurem@debian.cz>, 2008, 2009, 2010
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: citadel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: citadel@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-12-18 15:18+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-16 15:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-11 18:02+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem@debian.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -70,7 +70,7 @@
 #. Description
 #: ../citadel-server.templates:2002
 msgid "Authentication method to use:"
-msgstr ""
+msgstr "Způsob autentizace, který se má použít:"
 
 #. Type: select
 #. Description
diff -u citadel-7.83/debian/po/vi.po citadel-7.83/debian/po/vi.po
--- citadel-7.83/debian/po/vi.po
+++ citadel-7.83/debian/po/vi.po
@@ -1,13 +1,13 @@
 # Vietnamese translation for Citadel.
-# Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.
-# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2008-2009.
+# Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
+# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2008-2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: citadel 7.61-1\n"
+"Project-Id-Version: citadel 7.84-1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: citadel@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2009-12-18 15:18+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-09-23 18:07+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-31 14:45+1030\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -71,7 +71,7 @@
 #. Description
 #: ../citadel-server.templates:2002
 msgid "Authentication method to use:"
-msgstr ""
+msgstr "Phương pháp xác thực cần dùng:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -134,63 +134,47 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../citadel-server.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please enter the Base DN to search for authentication (for example: "
-#| "dc=example,dc=com),"
 msgid ""
 "Please enter the Base DN to search for authentication (for example: "
 "dc=example,dc=com)."
 msgstr ""
 "Hãy gõ tên phân biệt (DN) cơ bản để tìm kiếm thông tin xác thực (v.d. « "
-"dc=tên_miền,dc=com »)."
+"dc=ví_dụ,dc=com »)."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../citadel-server.templates:6001
 msgid "LDAP bind DN:"
-msgstr "DN tổ hợp LDAP:"
+msgstr "DN kết hợp LDAP:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../citadel-server.templates:6001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please enter the DN of an account to use for binding to the LDAP server "
-#| "for performing queries. The account does not require any other "
-#| "privileges. If your LDAP server allows anonymous queries, you can. leave "
-#| "this blank."
 msgid ""
 "Please enter the DN of an account to use for binding to the LDAP server for "
 "performing queries. The account does not require any other privileges. If "
 "your LDAP server allows anonymous queries, you can leave this blank."
 msgstr ""
-"Hãy gõ tên phân biệt (DN) của tài khoản cần sử dụng để đóng kết tới trình "
-"phục vụ LDAP, để yêu cầu thông tin. Tài khoản này không cần có quyền đặc "
-"biệt. Nếu trình phục vụ LDAP cho phép yêu cầu nặc danh thì cũng có thể bỏ "
-"trống trường này."
+"Hãy gõ tên phân biệt (DN) của một tài khoản cần sử dụng để kết hợp tới máy "
+"phục vụ LDAP sẽ đáp ứng yêu cầu. Tài khoản này không cần có quyền bổ sung. "
+"Bỏ trống trường này nếu máy phục vụ LDAP cho phép yêu cầu nặc danh."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../citadel-server.templates:7001
 msgid "LDAP bind password:"
-msgstr "Mật khẩu tổ hợp LDAP:"
+msgstr "Mật khẩu kết hợp LDAP:"
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../citadel-server.templates:7001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "If you entered a Bind DN in the previous question, you must now enter the "
-#| "password associated with that account.  Otherwise, you can leave this "
-#| "blank."
 msgid ""
 "If you entered a Bind DN in the previous question, you must now enter the "
 "password associated with that account. Otherwise, you can leave this blank."
 msgstr ""
-"Nếu bạn đã nhập một tên phân biệt (DN) kiểu đóng kết khi đáp ứng câu hỏi "
-"đằng trước, ở đây cũng cần gõ mật khẩu tương ứng với tài khoản đó. Không thì "
-"bỏ trống trường này."
+"Nếu bạn đã nhập một tên phân biệt (DN) loại kết hợp khi đáp ứng câu hỏi đằng "
+"trước, ở đây cũng cần gõ mật khẩu tương ứng với tài khoản đó. Không thì bỏ "
+"trống trường này."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -228,6 +211,0 @@
-
-#~ msgid "Internal, Host, LDAP, Active Directory"
-#~ msgstr "Nội bộ, Máy chủ, LDAP, Thư mục Hoạt động"
-
-#~ msgid "Enable external authentication mode?"
-#~ msgstr "Bật chế độ xác thực bên ngoài không?"

Reply to: