[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#550726: [l10n] Czech translation for isdnutilsThe final (maybe) version of Czech translation for isdnutils.

Best regards,
Martin Sin.
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: isdnutils 1:3.9.20060704-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: isdnutils@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-10-13 18:11+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-10-13 19:33+0200\n"
"Last-Translator: Martin Sin <martin.sin@zshk.cz>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-czech@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
msgid "ISP dialup configuration already exists"
msgstr "Nastavení ISP vytáÄ?eného pÅ?ipojení již existuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
msgid ""
"The device.${IPPP0} and ipppd.${IPPP0} files already exist. Therefore, the "
"ipppd configuration phase won't touch anything there, as it looks like it "
"has already been configured."
msgstr ""
"Soubory device.${IPPP0} a ipppd.${IPPP0} již existují. Proto konfiguraÄ?ní "
"Ä?ást ipppd nebude nic mÄ?nit. Zdá se, že je vÅ¡e nastaveno."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:2001
msgid ""
"If it doesn't work yet, and you want to try the automatic configuration, "
"stop all ISDN processes (use \"/etc/init.d/isdnutils stop\"), remove the "
"files mentioned above, and rerun the configuration with \"dpkg-reconfigure "
"ipppd\". After that, restart the ISDN processes with \"/etc/init.d/isdnutils "
"start\"."
msgstr ""
"Pokud to nebude fungovat a chcete vyzkouÅ¡et automatické nastavení, ukonÄ?ete "
"vÅ¡echny procesy ISDN (pomocí \"/etc/init.d/isdnutils stop\"), odstraÅ?te výše "
"uvedené soubory a spusťte nové nastavení pomocí \"dpkg-reconfigure ipppd\". "
"Poté spusťte procesy ISDN pomocí \"/etc/init.d/isdnutils start\"."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "Interface to configure:"
msgstr "Nastavované rozhraní:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "The default setting should be safe for most configurations."
msgstr "Ve vÄ?tÅ¡inÄ? pÅ?ípadů by mÄ?lo vyhovovat výchozí nastavení."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid ""
"However, if you have special requirements or want to choose to configure "
"another interface, please enter it here."
msgstr ""
"SamozÅ?ejmÄ?, pokud máte speciální požadavky nebo chcete nastavit jiné "
"rozhraní, zadejte ho právÄ? zde."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:3001
msgid "Leave the field blank if you do not want to configure anything now."
msgstr "Pokud nyní nechcete nic nastavovat, nechte toto políÄ?ko prázdné."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:4001
msgid "Invalid interface name"
msgstr "Špatný název rozhraní"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:4001
msgid ""
"Valid interface names begin with \"ippp\" followed by a number between 0 and "
"63."
msgstr ""
"Platná jména rozhraní zaÄ?ínají na \"ippp\" a jsou následovaná nÄ?kterým z "
"Ä?ísel mezi 0 a 63."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid "ISP's telephone number:"
msgstr "Telefonní Ä?íslo ISP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid ""
"At least one phone number has to be dialed in order to connect to an "
"Internet service provider (ISP)."
msgstr ""
"Pro pÅ?ipojení k Internetu vaÅ¡eho poskytovatele pÅ?ipojení (ISP) je nutné "
"zadat alespoÅ? jedno telefonní Ä?íslo."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid ""
"Please enter that telephone number here, including dialing prefixes, area "
"codes, and so on, but without any spaces."
msgstr ""
"Zadejte prosím telefonní Ä?íslo vÄ?etnÄ? pÅ?edvoleb, kódů oblasti a tak dále. "
"Ä?íslo zadejte bez jakýchkoliv mezer."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid ""
"Multiple telephone numbers may be entered and should be separated by spaces."
msgstr "Můžete zadat více telefonních Ä?ísel oddÄ?lených pomocí mezer."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:5001
msgid "Leave the field blank if you want to configure the connection manually."
msgstr ""
"Pokud si pÅ?ejete nastavit pÅ?ipojení ruÄ?nÄ?, nechte toto políÄ?ko prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid "Local MSN:"
msgstr "Místní MSN:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid ""
"When making a call with ISDN, the MSN (phone number) that is originating the "
"call must be given in the call-setup message. While a wrong MSN will usually "
"be replaced by the main MSN for the ISDN line, especially on PABXes, a wrong "
"MSN (often the extension number in this case) will cause the call-setup to "
"fail. So, it is best to enter the correct local MSN here."
msgstr ""
"Když provádíte hovory pomocí ISDN, pak musíte zadat telefonní Ä?íslo MSN, "
"které jednoznaÄ?nÄ? urÄ?uje hovor. I když bývá Å¡patné MSN obvykle nahrazeno "
"hlavním MSN linky ISDN, tak pÅ?edevším na PABX způsobí Å¡patné MSN (v tomto "
"pÅ?ípadÄ? Ä?asto ve formÄ? rozÅ¡iÅ?ujícího Ä?ísla) selhání nastavení hovoru. Takže "
"nejlepší je zadat zde správné místní MSN."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:6001
msgid ""
"This may also be necessary if you want the costs to be registered to one "
"particular MSN, in case you have more than one MSN and this is supported by "
"your telecommunication providing company."
msgstr ""
"Může to být také nezbytné, pokud chcete mít náklady zaregistrovány u jednoho "
"konkrétního MSN - v pÅ?ípadÄ?, že máte více než jedno MSN a je to podporováno "
"vaším poskytovatelem."

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:7001
msgid "ISP account name:"
msgstr "Jméno úÄ?tu ISP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ipppd.templates:7001
msgid ""
"Most ISPs require an account name and password to be provided when "
"connecting."
msgstr "VÄ?tÅ¡ina ISP vyžadují pro pÅ?ipojení zadání uživatelského jména a hesla."

#. Type: password
#. Description
#: ../ipppd.templates:8001
msgid "ISP password:"
msgstr "Heslo ISP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../ipppd.templates:8001
msgid ""
"Please enter the password to use when connecting to the ISP. This password "
"will be kept in /etc/ppp/pap-secrets and /etc/ppp/chap-secrets together with "
"the account name."
msgstr ""
"Zadejte prosím heslo pro pÅ?ipojení k ISP. Toto heslo bude uloženo v /etc/ppp/"
"pap-secrets a /etc/ppp/chap-secrets spolu se jménem úÄ?tu."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:9001
msgid "ISP user name already in pap-secrets"
msgstr "Uživatelské jméno ISP je již v pap-secrets uloženo"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:9001
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/pap-secrets file. The existing entry will be commented out, and "
"a new entry with the data you just entered will be inserted."
msgstr ""
"Uživatelské jméno, které jste zadali pro pÅ?ihlášení k vaÅ¡emu ISP, je již v "
"souboru /etc/ppp/pap-secrets uvedeno. Stávající hodnota bude zakomentována a "
"nová vložena na její místo."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:10001
msgid "ISP user name already in chap-secrets"
msgstr "Uživatelské jméno ISP je již v chap-secrets uloženo"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:10001
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in "
"the /etc/ppp/chap-secrets file. The existing entry will be commented out, "
"and a new entry with the data you just entered will be inserted."
msgstr ""
"Uživatelské jméno, které jste zadali pro pÅ?ihlášení k vaÅ¡emu ISP je již v "
"souboru /etc/ppp/chap-secrets uvedeno. Stávající hodnota bude zakomentována "
"a nová vložena na její místo."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:11001
msgid "ISP user name already in chap-secrets and pap-secrets"
msgstr "Uživatelské jméno ISP je již v chap-secrets a pap-secrets uloženo"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:11001
msgid ""
"The user name you entered for logging into your ISP is already listed in the "
"chap-secrets and pap-secrets files in /etc/ppp/. The existing entries will "
"be commented out, and new entries with the data you just entered will be "
"inserted."
msgstr ""
"Uživatelské jméno, které jste zadali pro pÅ?ihlášení k vaÅ¡emu ISP je již v "
"souborech chap-secrets a pap-secrets (adresáÅ? /etc/ppp/) uvedeno. Stávající "
"hodnota bude zakomentována a nová vložena na její místo."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001
msgid "/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils still exists"
msgstr "/etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils dosud existuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils file from the old isdnutils package still "
"exists. If you changed that file at some point, you may need to redo those "
"changes in the 00-ipppd file (which is the new name). After that, please "
"delete the old 00-isdnutils file."
msgstr ""
"Stále existuje soubor /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils, který je souÄ?ástí "
"starého balíÄ?ku isdnutils. Pokud jste nÄ?kdy bÄ?hem konfigurace zmÄ?nili tento "
"soubor, můžete chtít provést odpovídající zmÄ?ny také v souboru 00-ipppd, "
"který je novým souborem s konfigurací. Potom, prosím, smažte starý soubor 00-"
"isdnutils."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:12001 ../ipppd.templates:13001
msgid "Until it is deleted, it will still be used. This may cause conflicts."
msgstr "Dokud nebude smazán, bude stále používán. To může vést ke konfliktům."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:13001
msgid "/etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils still exists"
msgstr "/etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils dosud existuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:13001
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils file from the old isdnutils package "
"still exists. If you changed that file at some point, you may need to redo "
"those changes in the 99-ipppd file (which is the new name). After that, "
"please delete the old 99-isdnutils file."
msgstr ""
"Stále existuje soubor /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils, který je souÄ?ástí "
"starého balíÄ?ku isdnutils. Pokud jste nÄ?kdy bÄ?hem konfigurace zmÄ?nili tento "
"soubor, můžete chtít provést odpovídající zmÄ?ny také v souboru 99-ipppd, "
"který je novým souborem s konfigurací. Potom, prosím, smažte starý soubor 99-"
"isdnutils."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:14001
msgid "old /etc/ppp/ip-up.d and ip-down.d scripts still exist"
msgstr "dosud existují staré skripty /etc/ppp/ip-up.d a ip-down.d"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:14001
msgid ""
"The /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils and /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils files "
"from the old isdnutils package still exist. If you changed those files at "
"some point, you may need to redo those changes in the 00-ipppd and 99-ipppd "
"files (which are the new names). After that, please delete the old 00-"
"isdnutils and 99-isdnutils files."
msgstr ""
"Soubory /etc/ppp/ip-up.d/00-isdnutils a /etc/ppp/ip-down.d/99-isdnutils, "
"které jsou obsaženy ve starém balíÄ?ku isdnutils, stále existují. Pokud jste "
"tyto soubory v nÄ?jakém bodu zmÄ?nili, můžete si pÅ?át provést tyto zmÄ?ny i v "
"souborech 00-ipppd a 99-ipppd (které jsou novými konfiguraÄ?ními soubory). "
"Potom prosím smažte staré soubory 00-isdnutils a 99-isdnutils."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:14001
msgid ""
"Until they are deleted, they will still be used. This may cause conflicts."
msgstr ""
"Soubory budou používány, dokud je nesmažete. To může vést ke konfliktům."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:15001
msgid "(Re)start ipppd manually"
msgstr "Restartovat (spustit) ipppd ruÄ?nÄ?"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:15001
msgid ""
"There is no /etc/init.d/isdnutils on this system; hence you will have to "
"stop and start any ipppd daemons manually."
msgstr ""
"Ve vašem systému není soubor /etc/init.d/isdnutils; takže budete muset "
"zastavovat a spouÅ¡tÄ?t daemony ipppd ruÄ?nÄ?."

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:16001
msgid "Error running isdnutils init script"
msgstr "Chyba pÅ?i spuÅ¡tÄ?ní inicializaÄ?ního skriptu isdnutils"

#. Type: error
#. Description
#: ../ipppd.templates:16001
msgid ""
"The /etc/init.d/isdnutils script ran with errors. Please check the "
"installation of the isdnutils-base package; reinstall it if necessary. "
"Perhaps moving /etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist (if it exists) to /etc/init.d/"
"isdnutils will also help."
msgstr ""
"Skript /etc/init.d/isdnutils bÄ?žel s chybami. Zkontrolujte prosím instalaci "
"balíÄ?ku isdnutils-base a pokud to bude tÅ?eba, pÅ?einstalujte jej. Možná také "
"pomůže pÅ?esunutí /etc/init.d/isdnutils.dpkg-dist (pokud existuje) do /etc/"
"init.d/isdnutils."

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Austria"
msgstr "Rakousko"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "France"
msgstr "Francie"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Germany"
msgstr "NÄ?mecko"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Luxembourg"
msgstr "Lucembursko"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Netherlands"
msgstr "Nizozemí"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Norway"
msgstr "Norsko"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Spain"
msgstr "Å panÄ?lsko"

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnlog.templates:2001
msgid "Switzerland"
msgstr "Švýcarsko"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. DefaultChoice
#. Translators:
#. Please choose among
#. "Austria, France, Germany, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, other"
#: ../isdnlog.templates:2001 ../isdnlog.templates:2002
msgid "other"
msgstr "jiná"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnlog.templates:2003
msgid "Country:"
msgstr "ZemÄ?:"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnlog.templates:2003
#| msgid ""
#| "Please choose the local country. This will be used to set the rate table "
#| "to use for calculating the costs of costs."
msgid ""
"Please choose the local country. This will be used to set the rate table to "
"use for calculating the costs of calls."
msgstr ""
"Zadejte prosím vaši zemi. To se použije pro nastavení poplatků používaných "
"pro výpoÄ?et nákladů za pÅ?ipojení."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:4001
msgid "Prefix to dial before international number:"
msgstr "Prefix pro vytoÄ?ení mezinárodního Ä?ísla:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Country ITU code:"
msgstr "Kód zemÄ? ITU:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Please enter the international code for the local country."
msgstr "Zadejte prosím mezinárodní kód místní zemÄ?."

#. Type: string
#. Description
#. Translators: do not translate ${default_countrycode} and ${default_country}
#: ../isdnlog.templates:5001
msgid "Example: ${default_countrycode} for ${default_country}"
msgstr "NapÅ?. ${default_countrycode} pro ${default_country}"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:6001
msgid "Prefix for area code, if applicable:"
msgstr "Prefix oblasti, je-li používaný:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnlog.templates:7001
msgid "Local area code, if applicable:"
msgstr "Místní kód oblasti, je-li používaný:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid "Run isdnrate as a daemon?"
msgstr "Spustit isdnrate jako daemon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid ""
"The isdnrate utility calculates the costs of a connection to a given phone "
"number, used e.g. for LCR systems to find the cheapest carrier on a call-by-"
"call basis. Having it run as a daemon speeds things up as then it only has "
"to load all the data once."
msgstr ""
"Nástroj isdnrate slouží k výpoÄ?tu cen za pÅ?ipojení pro dané telefonní Ä?íslo, "
"používá se napÅ?. pro systémy LCR, k nalezení nejlevnÄ?jšího nosiÄ?e pÅ?i "
"spojeních typu call-by-call. SpuÅ¡tÄ?ní ve formÄ? daemona zrychlí vÄ?ci tím, že "
"naÄ?te vÅ¡echna data pouze jednou."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnlog.templates:8001
msgid ""
"This setting is only useful for special setups, such as for an ISDN-to-H.323 "
"gateway."
msgstr ""
"Toto nastavení se hodí pouze ve speciálních pÅ?ípadech jako je brána ISDN-to-"
"H.323."

#. Type: select
#. Choices
#: ../isdnutils-base.templates:2001
msgid "none"
msgstr "žádný"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:2002
msgid "Firmware to load:"
msgstr "Firmware k naÄ?tení:"

#. Type: select
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:2002
msgid ""
"Some ISDN cards can't function properly until some firmware has been loaded. "
"A notable example is the Sedlbauer SpeedFax+ PCI or Siemens I-Surf, which "
"need ISAR.BIN to be loaded. Choose \"ISAR.BIN\" if this is necessary."
msgstr ""
"NÄ?které karty ISDN nemohou správnÄ? fungovat, dokud není natažen firmware. "
"Typickým pÅ?íkladem je Sedlbauer SpeedFax+ PCI nebo Siemens I-Surf, které "
"potÅ?ebují naÄ?íst ISAR.BIN. Zvolte \"ISAR.BIN\", je-li tÅ?eba. "

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3001
msgid "ISDN card numbers to load with the firmware:"
msgstr "Ä?ísla ISDN karet pro tento firmware:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3001
msgid ""
"If you use more than one card, enter the number of the card(s) in need of "
"firmware."
msgstr ""
"Pokud máte více jak jednu kartu, zadejte Ä?ísla karret potÅ?ebující tento "
"firmware."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnutils-base.templates:3001
msgid ""
"Multiple entries should be separated by commas. Card numbers are integers "
"where \"1\" is the first card, \"2\" the second, etc."
msgstr ""
"Více polože je možno oddÄ?lovat pomocí mezer. Ä?ísla karet jsou celá Ä?ísla, "
"kde â??1â?? znamená první kartu, â??2â?? symbolizuje druhou kartu, atd."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
msgid "Number that vbox should answer:"
msgstr "Ä?íslo na kterém poslouchá vbox:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
msgid ""
"Vbox must know what number to listen to. Depending on the country's ISDN "
"system, this may or may not include the area code. Leading \"0\" should most "
"often be dropped."
msgstr ""
"Vbox musí vÄ?dÄ?t na jakém Ä?ísle poslouchat. Ä?íslo závisí na ISDN systému "
"pÅ?ísluÅ¡né zemÄ? a může, ale nemusí, obsahovat Ä?íslo oblasti. Uvozující â??0â?? "
"můžete vynechat."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:2001
msgid ""
"Leave the field blank if you want to configure by hand, or if you already "
"use an existing (working) vbox configuration from the time when this was "
"still part of isdnutils (unless you want to create a new configuration)."
msgstr ""
"Pokud to chcete nastavit ruÄ?nÄ? nebo chcete použít stávající nastavení vbox, "
"pak nechejte toto políÄ?ko prázdné."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid "Number of rings for vbox to pick up the line:"
msgstr "PoÄ?et zvonÄ?ní po kterých má vbox zvednout hovor:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid ""
"One ring is about 5 seconds. This setting can later be fine-tuned for each "
"incoming telephone number, for instance to aggressively filter some incoming "
"numbers."
msgstr ""
"Jedno zvonÄ?ní je okolo 5 sekund. Toto nastavení je možno pozdÄ?ji vylepÅ¡it "
"pro každé pÅ?íchozí telefonní Ä?íslo zvlášť, napÅ?. pÅ?i filtrování urÄ?itých "
"pÅ?íchozích hovorů."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:3001
msgid "You should read vbox.conf(5) for more information."
msgstr "Více informací naleznete v vbox.conf(5)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4001
msgid "Should incoming messages be attached to notification mails?"
msgstr "Mají být pÅ?íchozí zprávy pÅ?iloženy k emailovým upozornÄ?ním?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:4001
msgid ""
"When a message is recorded, an email notification is sent. If that email "
"should contain the message as an attachment, choose the option."
msgstr ""
"Jakmile je zpráva nahrána, je poslán upozorÅ?ovací email. Pokud chcete, aby "
"email obsahoval jako pÅ?ílohu onu zprávu, pak souhlaste."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:5001
msgid "Run the answering machine as:"
msgstr "Spustit záznamník jako:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:5001
msgid ""
"The vboxd daemon should run as an unprivileged (non-root) user. It must be a "
"member of the \"dialout\" group."
msgstr ""
"Daemon vboxd by mÄ?l bÄ?žet s právy neprivilegovaného uživatele (ne root). Ten "
"vÅ¡ak musí být Ä?lenem skupiny â??dialoutâ??."

#. Type: text
#. Description
#. Translators, do not translate "Daemonuser"
#: ../isdnvboxserver.templates:6001
msgid "${Daemonuser} unknown"
msgstr "${Daemonuser} není známý"

#. Type: text
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:6001
msgid ""
"The user you chose does not exist on this machine. You must choose a valid "
"username."
msgstr ""
"Uživatel, kterého jste vybrali na tomto poÄ?ítaÄ?i neexistuje. Vyberte "
"platného uživatele."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid "Login for the answering machine:"
msgstr "PÅ?ihlaÅ¡ovací jméno záznamníku:"

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid ""
"Connections to the answering machine (using the vbox program provided by the "
"isdnvboxclient package) will be prompted for a username and password."
msgstr ""
"PÅ?ipojení k záznamníku (používají program vbox obsažený v balíÄ?ku "
"isdnvboxclient) bude dotázáno na nÄ?jaké uživatelské jméno a heslo."

#. Type: string
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:7001
msgid ""
"The username you define here does not have to correspond to a login account "
"on this system."
msgstr "Uvedený uživatel nemusí odpovídat uživateli tohoto systému."

#. Type: password
#. Description
#. Translators, do not translate "${User}"
#: ../isdnvboxserver.templates:8001
msgid "Password for ${User}:"
msgstr "Heslo pro ${User}:"

#. Type: password
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:8001
msgid "Please choose the password for the ${User} connection user."
msgstr "Zadejte prosím heslo uživatele ${User}."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:9001
msgid "No home directory"
msgstr "Domovský adresáÅ? neexistuje"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:9001
msgid ""
"The home directory \"${DIR}\" for user \"${USER}\" does not exist. This "
"means that the file \"${DIR}/.vbox.conf\" cannot be created."
msgstr ""
"Neexistuje domovský adresáÅ? â??${DIR}â?? pro uživatele â??${USER}â??. To znamená, že "
"nemůže být vytvoÅ?en soubor â??${DIR}/.vbox.confâ??."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:10001
msgid "Non-existing user"
msgstr "Neexistující uživatel"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:10001
msgid ""
"The user \"${USER}\" doesn't exist on the system. Please rerun the "
"configuration with \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\" to enter another "
"username, or after creating the user."
msgstr ""
"Uživatel â??${USER}â?? ve vaÅ¡em systému neexistuje. Pro zadání jiného uživatele "
"opravte prosím nastavení pomocí â??dpkg-reconfigure isdnvboxserverâ??, nebo "
"nejprve pÅ?ísluÅ¡ného uživatele vytvoÅ?te. "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:11001
msgid "Should vboxgetty be enabled?"
msgstr "Má být vboxgetty povolen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:11001
msgid ""
"A call for vboxgetty is defined in /etc/inittab, but not yet enabled. "
"Choosing this option will enable it once this package is fully configured. "
"Refuse this option if you want to tweak it manually."
msgstr ""
"Volání vboxgetty se nachází v /etc/inittab, ale jeÅ¡tÄ? není povolen. Zvolením "
"této volby bude povolen ihned po nastavení balíÄ?ku. Nebudete-li souhlasit, "
"nastavte tuto volbu ruÄ?nÄ?."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001
msgid "Device in inittab doesn't agree with devfs mode"
msgstr "ZaÅ?ízení v inittabu nesouhlasí s módem devfs"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001
msgid ""
"The entry for vboxgetty in /etc/inittab uses a device name that does not "
"correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in inittab while devfs is not mounted, or the non-devfs name is "
"used while devfs is mounted."
msgstr ""
"Ã?daj, který používá vboxgetty v /etc/inittab a jméno zaÅ?ízení neodpovídají "
"souÄ?asnému nastavení devfs; buÄ? bylo jméno (/dev/isdn/ttyIxx) použito v "
"inittabu jeÅ¡tÄ? pÅ?ed pÅ?ipojením devfs, nebo je jméno použito neÄ?ím jiným, "
"jeÅ¡tÄ? pÅ?ed pÅ?ipojením devfs."

#. Type: error
#. Description
#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:12001 ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid "This problem has to be fixed manually."
msgstr "Tento problém je nutné napravit ruÄ?nÄ?."

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid "Device in vboxgetty.conf doesn't agree with devfs mode"
msgstr "ZaÅ?ízení ve vboxgetty.conf nesouhlasí s módem devfs"

#. Type: error
#. Description
#: ../isdnvboxserver.templates:13001
msgid ""
"The device entry in /etc/isdn/vboxgetty.conf uses a device name that does "
"not correspond to the current devfs usage; either a devfs (/dev/isdn/ttyIxx) "
"name is used in vboxgetty.conf while devfs is not mounted, or the non-devfs "
"name is used while devfs is mounted."
msgstr ""
"Ã?daj o zaÅ?ízení v /etc/isdn/vboxgetty.conf používá jméno zaÅ?ízení, které "
"neodpovídá souÄ?asnému nastavení devfs; buÄ? bylo jméno devfs (/dev/isdn/"
"ttyIxx) použito ve vboxgetty.conf jeÅ¡tÄ? pÅ?ed pÅ?ipojením devfs, nebo je toto "
"jméno použito jeÅ¡tÄ? pÅ?ed pÅ?ipojením devfs."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Most people will say \"ippp0\" here, as that is the default for a "
#~| "connection to an ISP. The default gateway will be ippp0."
#~ msgid ""
#~ "Most people should say \"ippp0\" here, as that is the default for a "
#~ "connection to an ISP. The default gateway will be ippp0."
#~ msgstr ""
#~ "VÄ?tÅ¡ina lidí zde odpoví \"ippp0\", protože to je výchozí hodnota pro "
#~ "pÅ?ipojení k ISP. Výchozí branou bude ippp0."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "However, some people have special requirements, and they may choose "
#~| "another interface that debconf will configure (e.g. because they don't "
#~| "want this connection to be the default gateway)."
#~ msgid ""
#~ "However, some people have special requirements, and they may choose "
#~ "another interface that will be configured (e.g. because they don't want "
#~ "this connection to be the default gateway)."
#~ msgstr ""
#~ "SamozÅ?ejmÄ?, nÄ?kteÅ?í mají speciální požadavky a tak mohou zvolit jiné "
#~ "rozhraní, které pak debconf nastaví (napÅ?. pokud nechtÄ?jí toto použít "
#~ "jako výchozí bránu)."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Note that debconf will currently only configure at most one interface. "
#~| "Enter \"none\" if you do not want debconf to configure anything for "
#~| "ipppd."
#~ msgid ""
#~ "Note that currently at most one interface can be configured in this "
#~ "manner. Leave the field blank if you do not want to configure anything "
#~ "now for ipppd."
#~ msgstr ""
#~ "Pamatujte, že debconf bÄ?žnÄ? nastaví pouze jedno rozhraní. Zadejte \"none"
#~ "\", pokud si nepÅ?ejete ipppd nastavovat pomocí debconfu."

#, fuzzy
#~| msgid "What is the user name for logging into your ISP?"
#~ msgid "User name for logging into your ISP:"
#~ msgstr "Jaké je uživatelské jméno pro pÅ?ihlášení k vaÅ¡emu ISP?"

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "Most (all?) ISPs need a user name and password for authenticating you as "
#~| "a valid user before allowing access. Enter the user name here. The "
#~| "password will be asked for next."
#~ msgid ""
#~ "Most ISPs need a user name and password for authenticating you as a valid "
#~ "user before allowing access. Enter the user name here. The password will "
#~ "be asked for next."
#~ msgstr ""
#~ "VÄ?tÅ¡ina (vÅ¡ichni?) ISP chtÄ?jí znát uživatelské jméno a heslo pro "
#~ "autentikování svých uživatelů a to jeÅ¡tÄ? pÅ?ed povolením pÅ?ístupu. Zadejte "
#~ "zde uživatelské jméno. Heslo bude následovat v další otázce."

#, fuzzy
#~| msgid "What is the password for logging into your ISP?"
#~ msgid "Password for logging into your ISP:"
#~ msgstr "Jaké je heslo pro pÅ?ihlášení k vaÅ¡emu ISP?"

#, fuzzy
#~| msgid "Enter the ISO two-letter code for your country"
#~ msgid "ISO two-letter code for your country:"
#~ msgstr "Zadejte dvoupísmenný ISO kód vaší zemÄ?"

#~ msgid ""
#~ "This can't really be used for setting any defaults, but maybe some day..."
#~ msgstr ""
#~ "Tato hodnota nemůže být použita pro nastavení výchozích hodnot, ale možná "
#~ "jednou..."

#~ msgid ""
#~ "Note that you will probably have to edit /etc/isdn/isdn.conf before "
#~ "isdnlog will be able to work."
#~ msgstr ""
#~ "Pamatujte, že budete muset, pravdÄ?podobnÄ? jeÅ¡tÄ? pÅ?ed spuÅ¡tÄ?ním, upravit "
#~ "soubor /etc/isdn/isdn.conf."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "This is only for people with special requirements, such as those using "
#~| "the isdn2h323 package. Hence most people should say \"no\"."
#~ msgid ""
#~ "This is only for people with special requirements, such as those using "
#~ "the isdn2h323 package. Hence most people should not choose this option."
#~ msgstr ""
#~ "Toto je pouze pro lidi mající speciální požadavky, jako ti, kteÅ?í "
#~ "používají balíÄ?ek isdn2h323. Proto zde vÄ?tÅ¡ina lidí odpovídá \"ne\"."

#~ msgid ""
#~ "If you have more than one card, enter the number of the card(s) that have "
#~ "to be loaded with the firmware, starting with 1, separated by commas. If "
#~ "you have only one card, the obvious answer here is \"1\". If you have two "
#~ "cards which both have to be loaded with firmware, enter \"1,2\"."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud máte více než jednu kartu, zadejte Ä?íslo karty (karet), u kterých "
#~ "se má naÄ?ítat firmware, zaÄ?nÄ?te od Ä?ísla 1, Ä?ísla oddÄ?lujte pomocí Ä?árek. "
#~ "Pokud máte pouze jednu kartu, pak je obvyklou odpovÄ?dí \"1\". Pokud máte "
#~ "2 karty, u nichž obou chcete naÄ?íst firmware, pak zadejte \"1,2\"."

#, fuzzy
#~| msgid ""
#~| "One ring is about 5 seconds. You can fine-tune the number of rings for "
#~| "certain phonenumbers manually, e.g. any salesmen you know the number of "
#~| "(or calls without caller-ID) can be dumped into the answering machine "
#~| "after one ring. See `man vbox.conf' for more info."
#~ msgid ""
#~ "One ring is about 5 seconds. You can fine-tune the number of rings for "
#~ "certain phonenumbers manually, e.g. any salesmen you know the number of "
#~ "(or calls without caller-ID) can be dumped into the answering machine "
#~ "after one ring. See `man vbox.conf' for more information."
#~ msgstr ""
#~ "Jedno zvonÄ?ní je okolo 5 sekund. PoÄ?et zvonÄ?ní můžete pro urÄ?itá "
#~ "telefonní Ä?ísla vyladit ruÄ?nÄ?. NapÅ?. obchodníci, jejichž Ä?íslo znáte, "
#~ "(nebo hovory bez identifikace), mohou být po jednom zvonÄ?ní pÅ?epojeny na "
#~ "záznamník.Pro více informací se podívejte na `man vbox.conf'."

#, fuzzy
#~| msgid "The user ${Daemonuser} doesn't exist on the system."
#~ msgid "User ${Daemonuser} doesn't exist on the system"
#~ msgstr "Uživatel ${Daemonuser} v tomto systému neexistuje."

#, fuzzy
#~| msgid "What username may connect to the vbox server?"
#~ msgid "Username which may connect to the vbox server:"
#~ msgstr "Který uživatel se může pÅ?ipojit k vbox serveru?"

#~ msgid ""
#~ "To listen to messages using vbox (from the isdnvboxclient package), you "
#~ "need a username and password. Enter the username here. This does not have "
#~ "to be a user on the system itself."
#~ msgstr ""
#~ "Pro poslech zpráv prostÅ?ednictvím vboxu (souÄ?ást balíÄ?ku isdnvboxclient), "
#~ "potÅ?ebujete znát uživatelské jméno a heslo. Zde zadejte uživatelské "
#~ "jméno. Tím by nemÄ?l být uživatel na daném systému."

#~ msgid "Please don't use ':' in it! The way it is stored cannot handle this."
#~ msgstr ""
#~ "Nepoužívejte prosím ':'! Způsob, jakým je tato informace uložena, to "
#~ "nedokáže zpracovat."

#, fuzzy
#~| msgid "User doesn't exist!"
#~ msgid "User doesn't exist"
#~ msgstr "Uživatel neexistuje!"

#~ msgid "You will have to fix this by hand."
#~ msgstr "MÄ?li byste to opravit ruÄ?nÄ?."

#~ msgid "Which interface should debconf configure?"
#~ msgstr "Které rozhraní má debconf nastavit?"

#~ msgid "What is your local MSN?"
#~ msgstr "Jaké je vaše místní MSN?"

#~ msgid "AT"
#~ msgstr "AT"

#~ msgid "CH"
#~ msgstr "CH"

#~ msgid "DE"
#~ msgstr "DE"

#~ msgid "ES"
#~ msgstr "ES"

#~ msgid "FR"
#~ msgstr "FR"

#~ msgid "LU"
#~ msgstr "LU"

#~ msgid "NL"
#~ msgstr "NL"

#~ msgid "NO"
#~ msgstr "NO"

#~ msgid "What country is this system in?"
#~ msgstr "Jaký je kód zemÄ? vaÅ¡eho systému?"

#~ msgid "What is the countrycode for your country?"
#~ msgstr "Jaký je kód oblasti vaší zemÄ??"

#~ msgid "What is used to indicate an areacode, if applicable?"
#~ msgstr "Co se používá pro urÄ?ení kódu oblasti, je-li použitelné?"

#~ msgid "none, ISAR.BIN"
#~ msgstr "žádný, ISAR.BIN"

#~ msgid "Enter a valid user name here that's known to the system."
#~ msgstr "Zadejte platné uživatelské jméno, které je známo systému."

#~ msgid "manual"
#~ msgstr "ruÄ?nÄ?"

#~ msgid "Entering isdnlog configuration"
#~ msgstr "Vstupujete do konfigurace isdnlogu"

#~ msgid ""
#~ "For correct isdnlog functioning, isdnlog needs to be configured with a "
#~ "number of settings. These are some or all (depending on the level you "
#~ "have configured debconf with) of:"
#~ msgstr ""
#~ "Pro správnou funkci isdnlogu je potÅ?eba provést nÄ?kolik nastavení. Zde "
#~ "jich je jen nÄ?kolik, nebo vÅ¡echny (záleží na úrovni, na kterou máte "
#~ "nastaven debconf):"

#~ msgid ""
#~ " - country     this is used for setting a number of defaults,\n"
#~ "          e.g. what rate tables to use for calculating\n"
#~ "          the cost of a call."
#~ msgstr ""
#~ " - stát     se používá pro nastavení výchozích hodnot,\n"
#~ "         napÅ?. pro cenové tabulky, které se používají\n"
#~ "         pro výpoÄ?et nákladů za volání."

#~ msgid " - country prefix  what is used to indicate an international number"
#~ msgstr " - prefix státu se používá pro urÄ?ení mezinárodního Ä?ísla"

#~ msgid ""
#~ " - country code   the phone number for your country\n"
#~ "          (e.g. 49 for Germany)"
#~ msgstr ""
#~ " - kód státu  telefonní Ä?íslo vaÅ¡eho státu\n"
#~ "        (napÅ?. 42 pro Ä?eskou republiku)"

#~ msgid ""
#~ " - areacode prefix what is used to indicate an areacode,\n"
#~ "          if applicable in your country. Usually a 0 ."
#~ msgstr ""
#~ " - prefix kódu oblasti se používá pro urÄ?ení kódu oblasti,\n"
#~ "            pokud se ve vaší zemi používá. Obvykle 0 ."

#~ msgid " - areacode     what your local areacode is (if applicable)"
#~ msgstr ""
#~ " - kód oblasti   je vaším místním kódem oblasti (je-li použitelný)"

#~ msgid ""
#~ "After installation, you may have to edit /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0 "
#~ "before isdnlog can work properly, although that file is set up with "
#~ "reasonable defaults for most cases."
#~ msgstr ""
#~ "Po instalaci byste jeÅ¡tÄ? mÄ?li pro správnou funkci isdnlogu upravit "
#~ "soubor /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0, tÅ?ebaže je tento soubor nastaven na "
#~ "rozumné hodnoty vyhovující vÄ?tÅ¡inÄ? pÅ?ípadů."

#~ msgid ""
#~ "If you previously had /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0, that will be preserved."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud jste již mÄ?li soubor /etc/isdn/isdnlog.isdnctrl0, tak bude zachován."

#~ msgid "isdnutils is now split up"
#~ msgstr "isdnutils jsou nyní rozdÄ?leny"

#~ msgid ""
#~ "The old isdnutils package is now split up into smaller parts: isdnutils "
#~ "ipppd isdnutils-xtools isdnutils-doc isdnvboxserver isdnvboxclient "
#~ "isdnlog isdnlog-data libcapi20-3 isdnactivecards pppdcapiplugin "
#~ "isdneurofile"
#~ msgstr ""
#~ "Starý balíÄ?ek isdnutils je nyní rozdÄ?len na menší Ä?ásti: isdnutils ipppd "
#~ "isdnutils-xtools isdnutils-doc isdnvboxserver isdnvboxclient isdnlog "
#~ "isdnlog-data libcapi20-3 isdnactivecards pppdcapiplugin isdneurofile"

#~ msgid ""
#~ "This allows you to better select what parts you want installed, almost no "
#~ "one needs everything. Unfortunately there's no way of automatically "
#~ "selecting those parts you need."
#~ msgstr ""
#~ "Toto rozdÄ?lení umožÅ?uje pÅ?i instalaci pÅ?esnÄ?jší vybrání jednotlivých "
#~ "Ä?ástí, protože snad nikdo nepotÅ?ebuje vÅ¡e. Bohužel, neexistuje způsob "
#~ "automatického výbÄ?ru tÄ?ch Ä?ástí, které potÅ?ebujete."

#~ msgid ""
#~ "You have ipppX interfaces configured, but you have not selected ipppd to "
#~ "be installed. This can be dangerous (leaving you with no way of obtaining "
#~ "ipppd), so aborting the installation of this new isdnutils."
#~ msgstr ""
#~ "Máte nastavena rozhraní ipppX, ale nezvolili jste instalaci ipppd. To "
#~ "může být nebezpeÄ?né (nechat vás bez nainstalovaného ipppd), takže ruším "
#~ "instalaci tohoto nového balíÄ?ku isdnutils."

#~ msgid ""
#~ "If you really mean to not have ipppd, please remove the ipppd.* files "
#~ "from /etc/isdn/, stop any ipppX interfaces, and reinstall isdnutils."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud si skuteÄ?nÄ? pÅ?ejete instalaci bez ipppd, odstraÅ?te prosím soubory "
#~ "ipppd.* z adresáÅ?e /etc/isdn/, zastavte vÅ¡echna rozhraní ipppX a "
#~ "pÅ?einstalujte isdnutils."

#~ msgid ""
#~ "If you used dselect, please select (+) ipppd, and any of the other parts "
#~ "you might need (e.g. isdnlog, isdnvbox, isdnutils-xtools), although those "
#~ "should have been selected automatically. If you used apt-get, use 'apt-"
#~ "get install isdnutils ipppd isdnlog ...'; you may need to run 'apt-get -f "
#~ "install' first to configure any other packages that were unpacked but not "
#~ "yet configured."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud používáte dselect, zvolte prosím (+) ipppd a vÅ¡echny další potÅ?ebné "
#~ "balíÄ?ky (napÅ?. isdnlog, isdnvbox, isdnutils-xtools), i když tyto by se "
#~ "mÄ?ly vybrat automaticky. Pokud používáte apt-get, použijte 'apt-get "
#~ "install isdnutils ipppd isdnlog ...'; možná budete muset nejprve spustit "
#~ "'apt-get -f install' pro nastavení balíÄ?ků, které byly rozbaleny, ale "
#~ "jeÅ¡tÄ? nejsou nastaveny."

#~ msgid "You have an (old) isdnvbox cron.weekly script"
#~ msgstr "V cron.weekly jsem nalezl (starý) skript isdnvbox "

#~ msgid ""
#~ "In early versions of isdnutils 3.1pre1b, when upgrading from 3.0 the /etc/"
#~ "cron.weekly/isdnutils script was renamed to isdnvbox. Unfortunately, when "
#~ "isdnvbox was split up into isdnvboxserver and isdnvboxclient, the "
#~ "existing cron script was not renamed. This can lead to two scripts "
#~ "existing."
#~ msgstr ""
#~ "Oproti pÅ?edchozím verzím isdnutils 3.1pre1b, byl pÅ?ejmenován skript /etc/"
#~ "cron.weekly/isdnutils na isdnvbox (týká se aktualizace z verze 3.0). "
#~ "Bohužel, když byl isdnvbox rozdÄ?len na isdnvboxserver a isdnvboxclient, "
#~ "byl pÅ?ejmenován i stávající skript cronu. To může vést ke vzniku dvou "
#~ "souÄ?asnÄ? existujících skriptů."

#~ msgid ""
#~ "Normally, at this point the old script could just be deleted, but it "
#~ "looks like you have edited the script manually. Please look at /etc/cron."
#~ "weekly/isdnvbox to see if any changes need to be preserved (e.g. in the /"
#~ "etc/cron.weekly/isdnvboxserver script), and then delete the old script by "
#~ "hand."
#~ msgstr ""
#~ "Obvykle lze v tomto okamžiku starý skript smazat, ale vypadá to, že jste "
#~ "jej upravovali ruÄ?nÄ?. Podívejte se prosím na /etc/cron.weekly/isdnvbox, "
#~ "zda není potÅ?eba zachovat nÄ?jaké zmÄ?ny (napÅ?. ve skriptu /etc/cron/weekly/"
#~ "isdnvboxserver) a poté starý skript ruÄ?nÄ? smažte."

#~ msgid ""
#~ "If you can't see anything that needs preserving, it is probably safe to "
#~ "delete it."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud nenaleznete nic, co by potÅ?ebovalo zachovat, pak je pravdÄ?podobnÄ? "
#~ "bezpeÄ?né soubor smazat."

#~ msgid "/etc/cron.weekly/isdnutils renamed to isdnvboxserver"
#~ msgstr "/etc/cron.weekly/isdnutils byl pÅ?ejmenován na isdnvboxserver"

#~ msgid ""
#~ "The existing /etc/cron.weekly/isdnutils script has been renamed to "
#~ "isdnvboxserver to fit the names of the splitted packages (in the old "
#~ "version, the script only handled isdnvbox things)."
#~ msgstr ""
#~ "Stávající soubor /etc/cron.weekly/isdnutils byl z důvodu zachování jmen "
#~ "rozdÄ?lených balíÄ?ků pÅ?ejmenován na isdnvboxserver. (Ve starší verzi se "
#~ "tento skript staral pouze o vÄ?ci spojené s isdnvboxem.)"

#~ msgid ""
#~ "When the packaging system asks whether to replace the /etc/cron.weekly/"
#~ "isdnvboxserver, it is recommended to do so. If you have made any changes "
#~ "to the script in the past, please put those changes into the new script."
#~ msgstr ""
#~ "Když se balíÄ?kovací systém zeptá, zda odstranit /etc/cron.weekly/"
#~ "isdnvboxserver, pak je doporuÄ?eno to udÄ?lat. Pokud jste v minulosti ve "
#~ "skriptu provedli nÄ?jaké zmÄ?ny, vložte prosím tyto zmÄ?ny i do nového "
#~ "skriptu."

#~ msgid "You've chosen not to use debconf for isdnvboxserver"
#~ msgstr "Zvolili jste nepoužívat debconf pro isdnvboxserver"

#~ msgid ""
#~ "If you change your mind, run \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\". To "
#~ "finalize isdnvboxserver, you need to ensure that vboxgetty is running "
#~ "from inittab, and that vboxd will run out of inetd."
#~ msgstr ""
#~ "Pokud zmÄ?níte názor, spusÅ¥te \"dpkg-reconfigure isdnvboxserver\". Pro "
#~ "dokonÄ?ení instalace isdnvboxserveru potÅ?ebujete zajistit, aby se "
#~ "vboxgetty spouÅ¡tÄ?l prostÅ?ednictvím inittabu a také, aby se vboxd spuÅ¡tÄ?l "
#~ "z inetd."

#~ msgid "spool directory created"
#~ msgstr "vytvoÅ?en adresáÅ? spool"

#~ msgid ""
#~ "The spool directory `${NEWSPOOL}' has been created, which is necessary "
#~ "for proper working of vbox."
#~ msgstr ""
#~ "VytvoÅ?en spool adresáÅ? `${NEWSPOOL}', tento adresáÅ? je nutný pro správnou "
#~ "funkci vboxu."

#~ msgid "vbox config file created"
#~ msgstr "vytvoÅ?en konfiguraÄ?ní souboru vboxu"

#~ msgid ""
#~ "The configuration file `${DIR}/.vbox.conf' has been created. See `man "
#~ "vbox.conf' for information on changing this file."
#~ msgstr ""
#~ "Byl vytvoÅ?en konfiguraÄ?ní soubor `${DIR}/.vbox.conf'. Pro více informací "
#~ "o zmÄ?nÄ? tohoto souboru se podívejte na `man vbox.conf'."

#~ msgid "user `vbox' created"
#~ msgstr "vytvoÅ?en uživatel `vbox'"

#~ msgid ""
#~ "A user `vbox' was created, in group `dialout'. This is used as the ID "
#~ "that the vbox daemons run under."
#~ msgstr ""
#~ "Byl vytvoÅ?en uživatel `vbox' patÅ?ící do skupiny `dialout'. Pod tímto "
#~ "uživatelem bude vbox spuÅ¡tÄ?n."

#~ msgid "Failed to create user `vbox'"
#~ msgstr "VytvoÅ?ení uživatele `vbox' selhalo"

#~ msgid ""
#~ "For optimal operation of vbox, a user `vbox' should be created, in group "
#~ "`dialout'. However, creating that user failed with the following error(s):"
#~ msgstr ""
#~ "Pro optimální funkci vboxu by mÄ?l být vytvoÅ?en uživatel `vbox', který "
#~ "patÅ?í do skupiny `dialout'. Bohužel, vytváÅ?ení uživatele selhalo z "
#~ "následujícího důvodu:"

#~ msgid "${MSG}"
#~ msgstr "${MSG}"

#~ msgid ""
#~ "Please remedy this problem by hand, and then rerun the configuration with "
#~ "`dpkg-reconfigure isdnvboxserver'."
#~ msgstr ""
#~ "Napravte prosím tento problém ruÄ?nÄ? a pak se vraÅ¥te zpÄ?t ke konfiguraci "
#~ "pomocí `dpkg-reconfigure isdnvboxserver'."

#~ msgid "isdnvboxserver is being configured."
#~ msgstr "Nastavuji isdnvboxserver."

#~ msgid "Note to translators: no need to translate this, not shown to users."
#~ msgstr ""
#~ "Poznámka pro pÅ?ekladatele: není tÅ?eba pÅ?ekládat, ale jinak kazí "
#~ "statistiku."

#~ msgid "spool directory renamed"
#~ msgstr "adresáÅ? spool byl pÅ?ejmenován"

#~ msgid ""
#~ "The spool directory `${OLDSPOOL}' has been renamed to `${NEWSPOOL}' for "
#~ "consistency's sake. This should have no other consequences."
#~ msgstr ""
#~ "Z důvodu zachování soudržnosti byl spool adresáÅ? `${OLDSPOOL}' "
#~ "pÅ?ejmenován na ${NEWSPOOL}'. To by nÄ?mÄ?lo mít žádné jiné důsledky."

#~ msgid "two obsolete spool directories detected"
#~ msgstr "nalezeny dva zastaralé adresáÅ?e spool"

#~ msgid ""
#~ "The directories `${OLDSPOOL1}' and `${OLDSPOOL2}' (which aren't used "
#~ "anymore in the standard configuration), and the new spool directory `"
#~ "${NEWSPOOL}' all exist. The old directories will no longer be used; "
#~ "please manually move any messages from there to the new directory (if "
#~ "any), and delete the old directories."
#~ msgstr ""
#~ "V systému existují adresáÅ?e `${OLDSPOOL1}' a `${OLDSPOOL2}' (nebudou již "
#~ "více používány ve standardní konfiguraci) a nový adresáÅ? spool `"
#~ "${NEWSPOOL}'. Staré adresáÅ?e nebudou více používány; pÅ?esuÅ?te prosím "
#~ "jakékoliv soubory z tÄ?chto adresáÅ?ů do nového (pokud existuje) a staré "
#~ "adresáÅ?e odstraÅ?te."

#~ msgid "two spool directories detected"
#~ msgstr "nalezeny dva adresáÅ?e spool"

#~ msgid ""
#~ "The old spool directory `${OLDSPOOL}' and the new spool directory `"
#~ "${NEWSPOOL}' both exist. The old directory will no longer be used; please "
#~ "manually move any messages from there to the new directory (if any), and "
#~ "delete the old directory."
#~ msgstr ""
#~ "Existuje jak starý spool adresáÅ? `${OLDSPOOL}', tak nový spool adresáÅ? `"
#~ "${NEWSPOOL}' existují. Starý adresáÅ? nebude více používán; pÅ?esuÅ?te "
#~ "prosím jakékoliv soubory, ze starého adresáÅ?e, do nového (pokud existuje) "
#~ "a starý adresáÅ? smažte."

#~ msgid "vbox config file moved"
#~ msgstr "konfiguraÄ?ní soubor vboxu byl pÅ?esunut"

#~ msgid ""
#~ "The configuration file `${OLD}' has been moved to `${DIR}/.vbox.conf'. "
#~ "See `man vbox.conf' for information on changing this file."
#~ msgstr ""
#~ "KonfiguraÄ?ní soubor `${OLD}' byl pÅ?esunut do `${DIR}/.vbox.conf'. Pro "
#~ "více informací o zmÄ?nÄ? tohoto souboru se podívejte na `man vbox.conf'."

Reply to: