[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#460304: [INTL:fi] Finnish translation of the debconf templatesPackage: ifplugd
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please include attached translation fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ifplugd\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-24 07:23+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-01-11 23:50+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: Finland\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:1001
msgid "static interfaces to be watched by ifplugd:"
msgstr "Staattiset liitännät, joita ifplugd kuuntelee:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:1001
msgid "Specify the interfaces to control here, separated by spaces. Ifplugd processes will be started for each of these interfaces when the ifplugd initscript is called with the \"start\" argument. You may use the magic string \"auto\" to make the initscript start or stop ifplugd processes for ALL eth and wlan interfaces that are available according to /proc/net/dev.  Note that the list of interfaces appearing in /proc/net/dev may depend on which kernel modules you have loaded."
msgstr "Anna kontrolloitavat verkkoliitännät välilyönnein eroteltuina. Jokaista näistä liitännöistä varten käynnistetään ifplugd-prosessi, kun ifplugd-käynnistyskomentosarjaa kutsutaan argumentilla ”start”. Merkkijonolla ”auto” voit käskeä käynnistyskomentosarjaa käynnistämään ja pysäyttämään ifplugd-prosessit kaikkia tiedoston /proc/net/dev tuntemia eth- ja wlan-liitäntöjä varten."

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:1001
msgid "You should not add interfaces that are hotplugged (USB or PCMCIA) here, you will be asked for those in the next question."
msgstr "Älä lisää tähän liitäntöjä, jotka toimivat pikaliitännällä (USB ja PCMCIA). Niitä kysytään seuraavassa kysymyksessä."

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:2001
msgid "hotplugged interfaces to be watched by ifplugd:"
msgstr "Pikaliitännällä toimivat liitännät, joita ifplugd kuuntelee:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:2001
msgid "Specify the hotplugged interfaces to control here, separated by spaces."
msgstr "Anna kontolloitavat pikaliitännät välilyönnein eroteltuina."

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:2001
msgid "You may use the magic string \"all\" to make the hotplug script start an ifplugd process for any hotplugged interface."
msgstr "Merkkijonolla ”all” voit käskeä pikaliitäntäkomentosarjaa käynnistämään ifplugd-prosessin kaikille pikaliitännöille."

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:2001
msgid "Hotplugged interfaces are usually interfaces on PCMCIA or WLAN adapters."
msgstr "Pikaliitännät ovat yleensä PCMCIA- tai WLAN-sovittimien liitäntöjä."

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:3001
msgid "arguments to ifplugd:"
msgstr "Ifplugdin argumentit:"

#. Type: string
#. Description
#: ../ifplugd.templates:3001
msgid "You can give arguments to the ifplug daemon here. See the man page for a description or call ifplugd -h."
msgstr "Tässä voit antaa ifplug-taustaohjelmalle argumentteja. Katso kuvaus man-ohjesivulta tai aja komento ”ifplugd -h”."

#. Type: select
#. Choices
#: ../ifplugd.templates:4001
msgid "none"
msgstr "ei mitään"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ifplugd.templates:4001
msgid "suspend"
msgstr "keskeytä"

#. Type: select
#. Choices
#: ../ifplugd.templates:4001
msgid "stop"
msgstr "pysäytä"

#. Type: select
#. Description
#: ../ifplugd.templates:4002
msgid "suspend behaviour:"
msgstr "Keskeytyskäyttäytyminen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ifplugd.templates:4002
msgid "When you put your notebook into suspend mode, you can choose between three actions:"
msgstr "Kun laitat kannettavan tietokoneesi keskeytystilaan, voit valita kolmesta toiminnosta:"

#. Type: select
#. Description
#: ../ifplugd.templates:4002
msgid "none: no action"
msgstr "ei mitään: ei toimintoa"

#. Type: select
#. Description
#: ../ifplugd.templates:4002
msgid "suspend: this puts ifplugd into suspend mode. In this mode, ifplugd does not check the link status. This is necessary for some broken network drivers."
msgstr "keskeytä: laittaa ifplugdin keskeytystilaan. Tässä tilassa ifplugd ei tarkista liitännän tilaa. Jotkin rikkinäiset verkkoajurit vaativat tämän."

#. Type: select
#. Description
#: ../ifplugd.templates:4002
msgid "stop: this stops ifplugd. If the -q option is not given, ifplugd will stop the interface. After resume, it will be restarted. This makes sense if you use some mechanism (eg. guessnet or whereami) to detect your network environment, which may have changed while suspending."
msgstr "pysäytä: pysäyttää ifplugdin. Jos valitsinta -q ei ole annettu, ifplugd pysäyttää liitännän. Jatkamisen jälkeen se käynnistetään uudelleen. Tässä on järkeä, jos käytät jotain mekanismia (esimerkiksi guessnet tai whereami) selvittääksesi verkkoympäristösi, joka on saattanut vaihtua keskeytyksen aikana."


Reply to: