[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Translate the Debian MIPS announcementOn 24/03/2015 18:45, Paul Wise wrote:
> On Tue, 2015-03-24 at 18:02 +0700, Minh Le wrote:
>
>> Im sorry for my delay since it's really something technical for me who
>> have no IT background.
> No worries :)
I'm agree. But Ms. Minh Le should use plain text (notepad++) instead of
docx.
>> Please find the attachment for the Vietnamese version.
> I have converted it to HTML and added to the publicity SVN:
>
> https://anonscm.debian.org/viewvc/publicity/announcements/vi/drafts/debian-mips.wml?view=markup
>
I reviewed it. Please see the attachment.
Thanks,

-- 
Trần Ngọc Quân.

<define-tag pagetitle>Imagination duy trì Ä?á»?ng lượng cho Debian chạy trên MIPS</define-tag>
<define-tag release_date>YYYY-MM-DD</define-tag>
#use wml::debian::news

#use wml::debian::translation-check translation="1.1" maintainer="Minh Le <tinhminh89ha@gmail.com>"

<p>
Ä?á»? ủng há»? sá»± phát triá»?n của Debian, vào tháng mÆ°á»?i nÄ?m
2014, tập Ä?oàn Imagination Technologies Ä?ã dành tặng má»?t
s� máy móc m�i sử dụng n�n tảng MIPS cho Debian; trong
Ä?ó gá»?m các loại máy chủ dùng bá»? vi xá»­ lý có tá»?c Ä?á»?
cực nhanh Loongson 3A (mipsel) và các máy chủ v�i  b� vi
xử lý Cavium Octeon II (mips). Cụ th� là 03 máy Loongson
LS3A-RS780E, 01 máy Lemote 3A ITX và 03 EdgeRouter Pro 8 c�ng.
</p>

<p>
Aurelien Jarno, kỹ thuật viên bảo trì phần chuyá»?n Ä?á»?i
Debian sang dùng trên MIPS cho biết â??Debian cần má»?t há»?
thá»?ng cụm máy tính có hiá»?u suất và Ä?á»? tin cậy cao.
Chúng tôi tin rằng những thiết b� này sẽ giúp chúng tôi
biên d�ch và duy trì Debian chạy trên MIPS � các chu kỳ
tiếp theo.â??.
</p>

<p>
Phần chuyá»?n Ä?á»?i Ä?á»? chạy trên MIPS của Debian có Ä?ược
cÅ©ng nhá»? sá»± Ä?óng góp của nhà cung cấp dá»?ch vụ lÆ°u
trữ AQL, Công ty cung cấp giải pháp Ä?iá»?u khiá»?n từ
xa ePDU Eaton và các cá nhân khác là thành viên
của cá»?ng Ä?á»?ng Debian.
</p>

<h2>Giá»?i thiá»?u vá»? Debian</h2>

<p>
Dá»± án Debian Ä?ược thành lập vào nÄ?m 1993, là má»?t dá»± án
cá»?ng Ä?á»?ng phần má»?m tá»± do Ä?ích thá»±c. Sau Ä?ó Ä?ã phát
tri�n thành m�t trong những dự án mã ngu�n m� có ảnh
hư�ng nhất. Hàng ngàn tình nguy�n viên từ khắp nơi
trên thế giá»?i cùng nhau góp sức Ä?á»? tạo nên và duy trì
phần m�m Debian. V�i 70 ngôn ngữ sẵn có, và có th� h�
trợ Ä?a dạng các loại máy tính, Debian tá»± gá»?i bản thân
là há»? Ä?iá»?u hành toàn cầu.
</p>

<h2>Giá»?i thiá»?u vá»? Eaton</h2>

<p>
Eaton (NYSE: ETN) là công ty dẫn Ä?ầu toàn cầu vá»? công nghá»?,
cung cấp các giải pháp quản lý nÄ?ng lượng Ä?a dạng từ
Ä?iá»?n nÄ?ng Ä?ến công nghá»? thủy khí Ä?á»?ng lá»±c Ä?em lại
hiá»?u suất cao, Ä?áng tin cậy, an toàn và bá»?n vững. Eaton
có má»?i quan há»? gắn bó lâu dài vá»?i Debian Ä?á»?ng thá»?i
cÅ©ng là nhà cung cấp các giải pháp Ä?iá»?n cho Debian trong
má»?t thá»?i gian dài. Eaton nằm trong danh sách Ä?á»?i tác của
Debian; truy cập tại 
<a href="http://www.eaton.com";>http://www.eaton.com</a>.
</p>

<h2>Giá»?i thiá»?u vá»? AQL</h2>

<p>
AQL, có trụ sá»? Ä?ặt tại Leeds, VÆ°Æ¡ng quá»?c Anh, là nhà cung
cấp dá»?ch vụ lâu dài vá»? tin nhắn di Ä?á»?ng, trung tâm
tin nhắn, d�ch vụ thoại và fax tại Anh. Mạng lư�i AQL
có khả nÄ?ng cung cấp sá»? UK PSTN và có các kết ná»?i trá»±c
tiếp Ä?ến các nhà mạng di Ä?á»?ng tại Anh. Má»?i Ä?ây,
Imagination Ä?ã giá»?i thiá»?u AQL vá»?i Debian; vui lòng truy cập tại
<a href="http://www.aql.com";>http://www.aql.com</a>.
</p>

<h2>Giá»?i thiá»?u vá»? Imagination Technologies</h2>

<p>
Imagination Technologies (LSE: IMG) là m�t  công ty cấp phép
và nghiên cứu - phát tri�n dụng cụ bán dẫn có trụ s� tại
Anh. Imagination tiếp nhận công nghá»? MIPS cách Ä?ây vài nÄ?m
và Ä?ã trá»? thành công ty dẫn Ä?ầu trong viá»?c áp dụng
b� vi xử lý MIPS.  Imagination tạo dựng m�i quan h� v�i
Debian trong lĩnh vực cung cấp phần m�m sử dụng b� xử
lý MIPS; vui lòng truy cập tại
<a href="http://imgtec.com";>http://imgtec.com</a>.
</p>

<h2>Thông tin liên h�</h2>

<p> Ä?á»? biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Debian
tại Ä?á»?a chá»? <a href="https://www.debian.org/";>https://www.debian.org/</a>
hoặc gá»­i email Ä?ến Ä?á»?a chá»? &lt;press@debian.org&gt;.</p>

Reply to: